Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Делегирано решение на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на комплектите перила и комплектите парапети, предназначени да се използват в строителството единствено с цел предотвратяване на падания, като при това не са подложени на вертикално натоварване от конструкцията

2019/2660(DEA) Процедури по делегирани актове
IMCO

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1230/2012 по отношение на изискванията за одобрение на типа на определени моторни превозни средства, оборудвани с кабини с удължена форма, и на изискванията за одобрение на типа на аеродинамичните елементи и оборудване за моторните превозни средства и техните ремаркета

2019/2735(RPS) Процедура по регулиране с контрол
IMCO

водеща комисия

Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

2018/0168(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
IMCO

водеща комисия

Определяне на условията и процедурата, в съответствие с които Комисията може да поиска от предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят информация по отношение на вътрешния пазар и свързаните с него области

2017/0087(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
IMCO

водеща комисия

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване

2016/0403(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
IMCO

водеща комисия

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната и оперативна рамка за европейската електронна карта за услуги, въведена с Регламент ... [Регламент за ЕEКУ]

2016/0402(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
IMCO

водеща комисия

Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

2016/0398(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
IMCO

водеща комисия

Номинация на член на Европейската комисия – Кадри СИМСЪН (Естония)

2019/0809(NLE) Незаконодателни процедури
IMCO

подпомагаща комисия

Регламент на Комисията за поправка на текста на немски език на Регламент (ЕС) 2017/1151 за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията

2019/2725(RPS) Процедура по регулиране с контрол
IMCO

водеща комисия, засилено сътрудничество

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

2019/2028(BUD) Бюджетна процедура
IMCO

Svenja HAHN [Renew]

подпомагаща комисия