Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Директива на Комисията за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 80/181/ЕИО на Съвета по отношение на определенията на основните единици в системата SI

2019/2668(RPS) Процедура по регулиране с контрол
IMCO

водеща комисия

Делегирано решение на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на комплектите перила и комплектите парапети, предназначени да се използват в строителството единствено с цел предотвратяване на падания, като при това не са подложени на вертикално натоварване от конструкцията

2019/2660(DEA) Процедури по делегирани актове
IMCO

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на класове на експлоатационни показатели във връзка с въздухопропускливостта на пластмасовите и стъклените елементи за покривно осветление и покривните люкове

2019/2659(DEA) Процедури по делегирани актове
IMCO

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета посредством установяването на класификация за външни щори и сенници в зависимост от техните експлоатационни показатели по отношение на ветроустойчивостта

2019/2655(DEA) Процедури по делегирани актове
IMCO

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете, с цел адаптиране на приложения I и IV

2019/2622(RPS) Процедура по регулиране с контрол
IMCO

водеща комисия

Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

2018/0168(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

водеща комисия

Директивата за радиосъоръженията (2014/53/ЕС)

2018/2681(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

водеща комисия

Швейцария: пречки пред пълното прилагане на вътрешния пазар

2018/2680(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

водеща комисия

Система на ЕС за сертифициране на оборудването за проверка за авиационна сигурност

2016/0236(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

водеща комисия

Определяне на условията и процедурата, в съответствие с които Комисията може да поиска от предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят информация по отношение на вътрешния пазар и свързаните с него области

2017/0087(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
IMCO

Ева МАЙДЕЛ [PPE]

водеща комисия