Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Сключване на споразумение със Съединените американски щати за разпределението в полза на Съединените щати на дял от тарифната квота, предвидена в Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г. за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

2019/0142(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

водеща комисия

Сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

2019/0132(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

водеща комисия

Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

2019/0099(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

водеща комисия

Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

2018/0356(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

водеща комисия

Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

2018/0358(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

водеща комисия

Членството на ЕС в Международната група за изследване на каучука (МГИК)

2017/0159(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

водеща комисия

Протокол относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна

2017/0081(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

водеща комисия

Въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработен)

2016/0295(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
INTA

водеща комисия

Сключване на Споразумението за икономическо партньорство между държавите партньори от Източноафриканската общност, от една страна, и ЕС и неговите държави членки, от друга страна

2016/0038(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

водеща комисия

Защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и изменение на Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

2015/0203(NLE) Незаконодателни процедури
INTA

водеща комисия