Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика

2019/2544(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

водеща комисия

Споразумение за сътрудничество относно Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Република Хърватия и Румъния към Европейския съюз

2018/0429(NLE) Незаконодателни процедури
ITRE

водеща комисия

Създаване на Механизъм за свързване на Европа

2018/0228(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

водеща комисия

Промишлена политика

2018/2567(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

водеща комисия

Споразумение за сътрудничество между ЕС и Швейцария в областта на европейските програми за спътникова навигация

2012/0231(NLE) Незаконодателни процедури
ITRE

водеща комисия

Бюджет за 2020 г. – Мандат за тристранната среща

2019/2010(BUD) Бюджетна процедура
ITRE

подпомагаща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива № 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване, за мониторинг, докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална, основана на пазара мярка

2019/2608(DEA) Процедури по делегирани актове
ITRE

водеща комисия, засилено сътрудничество

Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

2019/2597(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ITRE

водеща комисия, засилено сътрудничество

Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите

2019/0017(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ITRE

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

2018/2168(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
ITRE

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище