Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Проект на регламент на Комисията за установяване на посочения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти

2019/2753(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ITRE

водеща комисия

Регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество за референтната 2020 година

2019/2752(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ITRE

водеща комисия

Номинация на член на Европейската комисия – Кадри СИМСЪН (Естония)

2019/0809(NLE) Незаконодателни процедури
ITRE

водеща комисия

Европейски институт за иновации и технологии (преработен текст)

2019/0151(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ITRE

водеща комисия

Стратегическа иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за периода 2021 – 2027 г.: стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации

2019/0152(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ITRE

водеща комисия

Споразумение за сътрудничество относно Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Република Хърватия и Румъния към Европейския съюз

2018/0429(NLE) Незаконодателни процедури
ITRE

водеща комисия

Споразумение за сътрудничество между ЕС и Швейцария в областта на европейските програми за спътникова навигация

2012/0231(NLE) Незаконодателни процедури
ITRE

водеща комисия

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

2019/2028(BUD) Бюджетна процедура
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

подпомагаща комисия

Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

2019/0101(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ITRE

подпомагаща комисия

Бюджет за 2020 г. – Мандат за тристранната среща

2019/2010(BUD) Бюджетна процедура
ITRE

подпомагаща комисия