Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ 8 - 85 - Проект на становище - Преустановяване на сезонните промени на часовото време

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/14580

ИЗМЕНЕНИЯ 19 – 48 - Проект на доклад - Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/14437

ИЗМЕНЕНИЯ 40 - 170 - Проект на доклад - Програма „Правосъдие“

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Свързани документи от тематичното досие CJ03/8/13979

ИЗМЕНЕНИЯ 27 - 265 - Проект на доклад - Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE 630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13264

ИЗМЕНЕНИЯ 33 - 122 - Проект на становище - Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE 630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13638

ИЗМЕНЕНИЯ 17 - 87 - Проект на становище - Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE 630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13249

ИЗМЕНЕНИЯ 2 - 32 - Проект на становище - Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE 630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13226

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 14 - Проект на становище - относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE 630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/14158

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 103 - Проект на доклад - Трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/09247

ИЗМЕНЕНИЯ 40 - 339 - Проект на доклад - Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12817