Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Draft regulation of the European Parliament and of the Council on amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

08-11-2018 JURI_AM(2018)630426 PE 630.426v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12714

  AMENDMENTS 114 - Draft report - Service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commerciel matters (service of documents)

31-10-2018 JURI_AM(2018)629639 PE 629.639v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13426

  AMENDMENTS 20 - 84 - Draft report - Cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters

30-10-2018 JURI_AM(2018)629633 PE 629.633v01-00
JURI

Емил РАДЕВ

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13538

  AMENDMENTS 45 - 114 - Draft report - Service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents)

30-10-2018 JURI_AM(2018)629638 PE 629.638v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13426

  AMENDMENTS 63 - 247 - Draft opinion - European Social Fund Plus (ESF+)

29-10-2018 JURI_AM(2018)629643 PE 629.643v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/14009

  AMENDMENTS 45 - 330 - Draft opinion - Promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services

26-10-2018 JURI_AM(2018)629590 PE 629.590v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13033

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 78 - Проект на доклад - Бързо уреждане на търговски спорове

19-10-2018 JURI_AM(2018)629471 PE 629.471v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13312

ИЗМЕНЕНИЯ 9 - 147 - Проект на становище - Създаване на програма „Права и ценности“

16-10-2018 JURI_AM(2018)629393 PE 629.393v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13639

ИЗМЕНЕНИЯ 66 - 303 - Проект на доклад - Защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

26-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v02-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12902

ИЗМЕНЕНИЯ 300 - 578 - Проект на доклад - Защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

26-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v02-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12902