Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12902

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12902

ИЗМЕНЕНИЯ 21 - 50 - Проект на становище - Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13525

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 34 - Проект на становище - Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Емил РАДЕВ

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13337

ИЗМЕНЕНИЯ 45 - 255 - Проект на становище - Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11961

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 38 - Проектостановище - Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11989

ИЗМЕНЕНИЯ 15 - 47 - Проект на становище - Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11091

ИЗМЕНЕНИЯ 37 - 120 - Проект на становище - Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11911

ИЗМЕНЕНИЯ 17 - 69 - Проект на доклад - Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12508

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 11 - Проект на доклад - относно триизмерния печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/09065