Проектостановища


Проектостановищаето е документ, който се изготвя от члена на Парламента, назначен за докладчик по становище, което след това се представя на подпомагащата комисия за евентуално изменение и се поставя на гласуване.
В случай на законодателни доклади, проектостановищата са под формата на изменения към законодателното предложение на Комисията, придружени, по целесъобразност , от кратки обосновки. В случай на незаконодателни доклади, проектостановищата са под формата на предложения, които, ако бъдат приети, се предават на водещата комисия, която изготвя доклада, за включване в него. На тази страница можете да се запознаете с проектостановищата във вида им, преди да бъдат гласувани от подпомагащата комисия.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични проектостановища.

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Краен срок за внасяне на изменения : 01-02-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Краен срок за внасяне на изменения : 21-11-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Краен срок за внасяне на изменения : 20-11-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Краен срок за внасяне на изменения : 27-11-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Краен срок за внасяне на изменения : 09-11-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Краен срок за внасяне на изменения : 25-10-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Краен срок за внасяне на изменения : 24-10-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Краен срок за внасяне на изменения : 15-10-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г.

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Краен срок за внасяне на изменения : 17-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Краен срок за внасяне на изменения : 05-09-2018