Проектостановища


Проектостановищаето е документ, който се изготвя от члена на Парламента, назначен за докладчик по становище, което след това се представя на подпомагащата комисия за евентуално изменение и се поставя на гласуване.
В случай на законодателни доклади, проектостановищата са под формата на изменения към законодателното предложение на Комисията, придружени, по целесъобразност , от кратки обосновки. В случай на незаконодателни доклади, проектостановищата са под формата на предложения, които, ако бъдат приети, се предават на водещата комисия, която изготвя доклада, за включване в него. На тази страница можете да се запознаете с проектостановищата във вида им, преди да бъдат гласувани от подпомагащата комисия.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични проектостановища.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Краен срок за внасяне на изменения : 15-10-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г.

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Краен срок за внасяне на изменения : 17-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Краен срок за внасяне на изменения : 07-09-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13525

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Емил РАДЕВ

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13337

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицираните организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Краен срок за внасяне на изменения : 07-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Ангел ДЖАМБАЗКИ

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Краен срок за внасяне на изменения : 07-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Краен срок за внасяне на изменения : 29-06-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11989

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Краен срок за внасяне на изменения : 29-06-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11961

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Краен срок за внасяне на изменения : 01-06-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11911