Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT REPORT with recommendations to the Commission for measures to introduce and support a European Expedited Civil Procedure (2018/2079(INL))

19-09-2018 JURI_PR(2018)627896 PE 627.896v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13312

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (кодифициран текст)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния

21-08-2018 JURI_PR(2018)625524 PE 625.524v02-00
JURI

Evelyn REGNER

Краен срок за внасяне на изменения : 14-09-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право

26-07-2018 JURI_PR(2018)625405 PE 625.405v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Краен срок за внасяне на изменения : 11-09-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

02-07-2018 JURI_PR(2018)623965 PE 623.965v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12902

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

03-05-2018 JURI_PR(2018)621985 PE 621.985v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Краен срок за внасяне на изменения : 01-06-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12508

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно триизмерния печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност

22-02-2018 JURI_PR(2018)618019 PE 618.019v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Краен срок за внасяне на изменения : 28-02-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/09065

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

20-02-2018 JURI_PR(2018)613544 PE 613.544v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Краен срок за внасяне на изменения : 11-04-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/10569

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11188

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.

06-02-2018 JURI_PR(2018)616858 PE 616.858v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Краен срок за внасяне на изменения : 06-03-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11955