Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE 631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Краен срок за внасяне на изменения : 17-12-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fisheries Control Agency (codification)

28-11-2018 JURI_PR(2018)629749 PE 629.749v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Краен срок за внасяне на изменения : 05-12-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Краен срок за внасяне на изменения : 21-11-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Краен срок за внасяне на изменения : 21-11-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE 627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13227

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия да приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE 630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Краен срок за внасяне на изменения : 21-11-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Кипър, Люксембург, Обединеното кралство, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE 630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Краен срок за внасяне на изменения : 21-11-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE 622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Краен срок за внасяне на изменения : 09-11-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/09247

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти

30-10-2018 JURI_PR(2018)629542 PE 629.542v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Краен срок за внасяне на изменения : 26-11-2018

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13264