Информационни бюлетини

Информационни бюлетини

 
committees.publication.wai.showresult
 

Newsletter 2014

Newsletter 2013

Newsletter 2012

Newsletter 2011

Newsletter 2010

Newsletter 2009

 

2014

 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Добре дошли на уебсайта на комисията по правни въпроси
 
 

Комисията отговаря за правата върху интелектуална собственост и затова през настоящия мандат тя ще се занимава с реформата на правилата на ЕС за търговските марки, търговските тайни и бъдещето на авторските права, като следва предходната си работа по управлението на цифровите права и авторските права в информационното общество.
 
По отношение на дружественото право първа задача на комисията ще бъде да довърши работата си върху разпоредбите относно несъстоятелността и да разгледа новото предложение относно едноличните дружества с ограничена отговорност. Същевременно комисията ще продължи да концентрира вниманието си върху гражданите, семейството и търговската дейност на вътрешния пазар с предстоящия преглед на разпоредбите на международното частно право относно юрисдикцията и признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителската отговорност (включително отвличането на деца), както и с предложението за актуализиране на процедурата за искове с малък материален интерес.
 
Накрая комисията помага на Парламента като цяло да изгражда информирано мнение по редица силно технически въпроси, включително надзора на използването на делегирани актове и актове за изпълнение, гарантирането на подходящо вземане предвид на приноса на националните парламенти в рамките на механизма на субсидиарност и при вземането на решения относно защитата на интересите на Парламента пред съда.
 
Надявам се, че този сайт ще Ви бъде полезен с информацията, която съдържа, и бих искал да Ви благодаря за проявения интерес към работата на комисията по правни въпроси.
 
Павел Свобода, председател