Съобщения за членовете на ЕП


Съобщенията за членовете на ЕП се използват от комисиите за информиране на техните членове по въпроси, които не попадат в никоя от другите категории документи. Такава информация са например резюметата за посещения на делегации, срещи с експерти, въпроси към членове на Европейската комисия или публикуване на получени петиции.
Използвайте функцията търсене за всички налични съобщения за членовете на ЕП.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от леките превозни средства и за изменение на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI