Становища


Ако комисия счита, че въпросите, обхванати от даден доклад, изпратен на друга комисия, засяга нейните области на отговорност, тя може да поиска да бъде призната за „подпомагаща комисия“ (чл. 53). Приетото становище се изпраща на водещата комисия, която след това го поставя на гласуване. Измененията на асоциирана подпомагаща комисия (чл. 54), които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия, трябва да се приемат от водещата комисия без гласуване. Всички становища и позиции под формата на изменения, приети от подпомагаща комисия, трябва да се приложат към окончателния доклад. Тази страница показва становища, които са били приети от комисиите.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични становища и позиции под формата на изменения.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v02-00
JURI

Ангел ДЖАМБАЗКИ

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

СТАНОВИЩЕ относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Емил РАДЕВ

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13337

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12788

СТАНОВИЩЕ - Становище на комисията по правни въпроси относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа — 2018/2094 (INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/11961

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда и в тази връзка за изменение на директиви 86/278/ЕИО, 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС, Регламент (ЕО) № 166/2006, Регламент (ЕС) № 995/2010, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13525

СТАНОВИЩЕ - Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията и процедурата, за да може Комисията да отправя искания към предприятия и обединения от предприятия да представят информация във връзка с вътрешния пазар и свързани области

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

СТАНОВИЩЕ - Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS