Становища


Ако комисия счита, че въпросите, обхванати от даден доклад, изпратен на друга комисия, засяга нейните области на отговорност, тя може да поиска да бъде призната за „подпомагаща комисия“ (чл. 53). Приетото становище се изпраща на водещата комисия, която след това го поставя на гласуване. Измененията на асоциирана подпомагаща комисия (чл. 54), които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия, трябва да се приемат от водещата комисия без гласуване. Всички становища и позиции под формата на изменения, приети от подпомагаща комисия, трябва да се приложат към окончателния доклад. Тази страница показва становища, които са били приети от комисиите.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични становища и позиции под формата на изменения.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13226

  OPINION - Opinion on the legal basis of on the proposal for a directive on copyright in digital single market

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

СТАНОВИЩЕ - Становище относно всеобхватната европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/14158

СТАНОВИЩЕ - Становище относно правното основание на предложението за регламент относно прозрачността и устойчивостта на модела на ЕС за оценка на риска в хранителната верига

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги

27-11-2018 JURI_AD(2018)628386 PE 628.386v02-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13033

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE 627.900v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13639

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

22-11-2018 JURI_AD(2018)628700 PE 628.700v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/14009

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г.

21-11-2018 JURI_AD(2018)627030 PE 627.030v02-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13636

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v03-00
JURI

Ангел ДЖАМБАЗКИ

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12597