Становища


Ако комисия счита, че въпросите, обхванати от даден доклад, изпратен на друга комисия, засяга нейните области на отговорност, тя може да поиска да бъде призната за „подпомагаща комисия“ (чл. 53). Приетото становище се изпраща на водещата комисия, която след това го поставя на гласуване. Измененията на асоциирана подпомагаща комисия (чл. 54), които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия, трябва да се приемат от водещата комисия без гласуване. Всички становища и позиции под формата на изменения, приети от подпомагаща комисия, трябва да се приложат към окончателния доклад. Тази страница показва становища, които са били приети от комисиите.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични становища и позиции под формата на изменения.

Становище относно правното основание на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Становище относно правното основание на становището относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Становище относно правното основание на становището относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Становище относно правното основание на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

становище относно правното основание на предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ).

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Становище под формата на писмо относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON