Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on expedited settlement of commercial disputes

21-09-2018 JURI_PR(2018)627896 PE 627.896v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13312

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Краен срок за внасяне на изменения : 15-10-2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 септември, 2018 г. - Понеделник, 24 септември, 2018 г.

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

Становище относно правното основание на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията и процедурата, за да може Комисията да отправя искания към предприятия и обединения от предприятия да представят информация във връзка с вътрешния пазар и свързани области

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12902

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12902

ИЗМЕНЕНИЯ 21 - 50 - Проект на становище - Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13525

  AMENDMENTS 88 - 269 - Draft opinion - Transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain

07-09-2018 JURI_AM(2018)627669 PE 627.669v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12788

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 34 - Проект на становище - Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Емил РАДЕВ

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13337