Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Директива на Комисията за изменение на приложения I, III, V и VI към Директива № 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество

2019/2744(RPS) Процедура по регулиране с контрол
JURI

водеща комисия

Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш

2019/2005(IMM) Имунитет
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

водеща комисия

Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

2017/0035(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
JURI

водеща комисия

Търговия с определени стоманени продукти между Европейския съюз и Република Казахстан (кодифициран текст)

2015/0082(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
JURI

водеща комисия

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

2018/0332(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
JURI

[PPE]

подпомагаща комисия

Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на международни счетоводни стандарти 1, 8, 34, 37 и 38, международни стандарти за финансово отчитане 2, 3 и 6, разяснения 12, 19, 20 и 22 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане и Разяснение 32 на Постоянния комитет за разясненията (текст от значение за ЕИП)

2019/2782(RPS) Процедура по регулиране с контрол
JURI

водеща комисия, засилено сътрудничество

Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с международни счетоводни стандарти 1 и 8

2019/2781(RPS) Процедура по регулиране с контрол
JURI

водеща комисия, засилено сътрудничество

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

2019/2055(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
JURI

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

2019/2056(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
JURI

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

2019/2057(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
JURI

подпомагаща комисия