Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш

2019/2005(IMM) Имунитет
JURI

водеща комисия

Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

2017/0035(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
JURI

водеща комисия

Търговия с определени стоманени продукти между Европейския съюз и Република Казахстан (кодифициран текст)

2015/0082(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
JURI

водеща комисия

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

2018/0332(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
JURI

Pavel SVOBODA [PPE]

подпомагаща комисия

Бюджет за 2020 г. – Мандат за тристранната среща

2019/2010(BUD) Бюджетна процедура
JURI

подпомагаща комисия

Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

2018/0427(NLE) Незаконодателни процедури
JURI

подпомагаща комисия

Общи стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)

2018/0329(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
JURI

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

2018/2168(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
JURI

подпомагаща комисия

Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

2018/0168(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
JURI

подпомагаща комисия

Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027

2018/0166(APP) Процедура на одобрение
JURI

подпомагаща комисия