Начална страница

 
Последни новини
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

 
Допълнителна информация
 
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

 
Допълнителна информация
 
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
1. защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза, включително закрилата на малцинствата, както е предвидено в Договорите и в Хартата на основни права на Европейския съюз;
 
2. необходимите мерки за борба с всички други форми на дискриминация, освен дискриминация по полов признак или дискриминация на работното място или на пазара на труда;
 
3. законодателството в областта на прозрачността и на защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни;
 
4. установяването и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, по-специално:
   а) мерките относно влизането и движението на лица, убежището и миграцията,
   б) мерките относно интегрираното управление на общите граници,
   в) мерките във връзка с полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси;
 
5. Европейската обсерватория за наркотици и наркомании и Европейската агенция по правата на човека за прояви на расизъм и ксенофобия, Европол, Евроюст, Сепол и други органи и агенции в същата област;
 
6. установяването на явна опасност от сериозно нарушаване от страна на държава-членка на общите за държавите-членки принципи.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) отговаря за по-голямата част от законодателството и демократичния надзор на политиките, свързани с превръщането на Европейския съюз в пространство на свобода, сигурност и правосъдие (член 3 от Договора за Европейския съюз – ДЕС). Тези политики са тясно свързани с прилагането на Хартата на основните права на територията на ЕС и с укрепването на европейското  гражданство.
 
Европейският съюз извършва дейност в тази област в рамките на общ ангажимент с държавите-членки, техните национални парламенти, съдебната система и гражданското общество. Следователно пространството на свобода, сигурност и правосъдие би могло да стане основата на новия правен ред на ЕС след Договора от Лисабон, като същевременно напълно зачита правния ред на държавите-членки (член 67 от Договора за функционирането на Европейския съюз – ДФЕС).
 
За изпълнението на тези цели беше приета многогодишна стратегия (т. нар. „Стокхолмска програма“ за периода 2010–2014 г.), която установи няколко стратегически законодателни и оперативни цели, обхващащи основно, но не само, гражданството, прозрачността, защитата на данните, борбата срещу дискриминацията, осигуряването на свободно движение, граничния контрол, миграцията, убежището, съдебното и полицейското сътрудничество.
 
От основно значение за успешното постигане на целите в тези толкова чувствителни области ще бъдат взаимното доверие и активното участие на институциите на ЕС, държавите-членки и европейските граждани. От своя страна комисия LIBE ще положи възможно най-големи усилия, за да изгради ползотворен диалог с всички основни заинтересовани страни, така че да се постигнат  напълно целите на Договорите и на Хартата на основните права.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR