Протоколи

Протоколите служат за изчерпателно обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседания на комисиите. Те се приемат по принцип в началото на всяко заседание на комисия. На тази страница ще намерите последните протоколи.
Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 29 May 2013

Дата : 09-04-2014

номер :

LIBE_PV(2013)05-29-2 PE 532.388v01-00
LIBE CONT

Свързани документи от тематичното досие LIBE/7/12699

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Thursday 7 November 2013

Дата : 09-04-2014

номер :

CJ03_PV(2013)11-05-1 PE 532.389v01-00
LIBE JURI

Свързани документи от тематичното досие CJ03/7/14285

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 10 June 2013

Дата : 09-04-2014

номер :

LIBE_PV(2013)06-10-1 PE 516.890v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/7/12870

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Thursday 3 October 2013

Дата : 09-04-2014

номер :

LIBE_PV(2013)10-03-2 PE 521.472v01-00
LIBE

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 10 July 2013

Дата : 09-04-2014

номер :

LIBE_PV(2013)07-10-1 PE 526.248v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/7/13285

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Thursday 7 November 2013

Дата : 09-04-2014

номер :

LIBE_PV(2013)11-07-1 PE 532.387v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/7/14438

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 19 March 2014

Дата : 08-04-2014

номер :

LIBE_PV(2014)03-19-1 PE 532.361v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/7/15289

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 11 November 2013

Дата : 07-04-2014

номер :

LIBE_PV(2013)11-11-1 PE 526.259v01-00
LIBE

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Thursday 14 November 2013

Дата : 07-04-2014

номер :

LIBE_PV(2013)11-14-2 PE 526.260v01-00
LIBE

Документи :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 18 November 2013

Дата : 07-04-2014

номер :

LIBE_PV(2013)11-18-1 PE 526.261v01-00
LIBE
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) отговаря за по-голямата част от законодателството и демократичния надзор на политиките, свързани с превръщането на Европейския съюз в пространство на свобода, сигурност и правосъдие (член 3 от Договора за Европейския съюз – ДЕС). Тези политики са тясно свързани с прилагането на Хартата на основните права на територията на ЕС и с укрепването на европейското  гражданство.
 
Европейският съюз извършва дейност в тази област в рамките на общ ангажимент с държавите-членки, техните национални парламенти, съдебната система и гражданското общество. Следователно пространството на свобода, сигурност и правосъдие би могло да стане основата на новия правен ред на ЕС след Договора от Лисабон, като същевременно напълно зачита правния ред на държавите-членки (член 67 от Договора за функционирането на Европейския съюз – ДФЕС).
 
За изпълнението на тези цели беше приета многогодишна стратегия (т. нар. „Стокхолмска програма“ за периода 2010–2014 г.), която установи няколко стратегически законодателни и оперативни цели, обхващащи основно, но не само, гражданството, прозрачността, защитата на данните, борбата срещу дискриминацията, осигуряването на свободно движение, граничния контрол, миграцията, убежището, съдебното и полицейското сътрудничество.
 
От основно значение за успешното постигане на целите в тези толкова чувствителни области ще бъдат взаимното доверие и активното участие на институциите на ЕС, държавите-членки и европейските граждани. От своя страна комисия LIBE ще положи възможно най-големи усилия, за да изгради ползотворен диалог с всички основни заинтересовани страни, така че да се постигнат  напълно целите на Договорите и на Хартата на основните права.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR