Протоколи

Протоколите служат за изчерпателно обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседания на комисиите. Те се приемат по принцип в началото на всяко заседание на комисия. На тази страница ще намерите последните протоколи.
Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  MINUTES - Tuesday 2 December 2014

Дата : 10-12-2014

номер :

CJ01_PV(2014)12-02-2 PE 544.266v01-00
FEMM LIBE

Свързани документи от тематичното досие CJ01/8/01981

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 22 юли, 2014 г.

Дата : 10-11-2014

номер :

LIBE_PV(2014)07-22-1 PE 537.162v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/00785

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОТОКОЛ - Cряда, 3 септември, 2014 г.

Дата : 10-11-2014

номер :

LIBE_PV(2014)09-03-1 PE 537.332v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/00909

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 15 септември, 2014 г.

Дата : 10-11-2014

номер :

LIBE_PV(2014)09-15-1 PE 537.525v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01053

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 юли, 2014 г.

Дата : 28-07-2014

номер :

LIBE_PV(2014)07-07-1 PE 536.141v01-00
LIBE
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

В качеството си на председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) съм щастлив да Ви приветствам на тази страница.
 
Комисията LIBE отговаря за голяма част от законодателството и демократичния контрол на политиките за правосъдие и вътрешни работи. В същото време комисията гарантира пълното зачитане на Хартата на основните права на ЕС, на Европейската конвенция за защита на правата на човека и укрепването на европейското гражданство.
 
Нашата комисия извършва своята дейност при ежедневни контакти с Европейската комисия (която представлява европейските интереси), Съвета на министрите (който представлява правителствата на 28-те държави членки и националните интереси) и в тясно сътрудничество с националните парламенти. Провежда се и редовен обмен с представители на съдебната власт, на правоприлагащите органи, академичните среди и гражданското общество.
 
Политиките за правосъдие и вътрешни работи са насочени, при пълно зачитане на националния правен ред, към справяне с въпроси от общ интерес на европейско равнище, като например: борбата с международната престъпност и тероризма, опазването на основните права, гарантирането на защита на данните и неприкосновеността на личния живот в цифровата ера, борбата с дискриминацията въз основа на етнически произход, религия, убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация.
 
Комисията LIBE ще прави всичко по силите си, за да продължи изграждането на ползотворен диалог с всички заинтересовани страни и особено с гражданите.