Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества

2018/0103(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
LIBE

[S&D]

водеща комисия

Решение за изпълнение за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Сърбия

2019/0807(CNS) * Процедура на консултация
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

водеща комисия

Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия

2019/0806(CNS) * Процедура на консултация
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

водеща комисия

Европейска гранична и брегова охрана: система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) и отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета

2018/0330B(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

водеща комисия

Споразумение между Европейския съюз и Босна и Херцеговина за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Босна и Херцеговина

2019/0060(NLE) Незаконодателни процедури
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

водеща комисия

Сключване на Споразумението за статуса между Европейския съюз и Черна гора за действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора

2019/0043(NLE) Незаконодателни процедури
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

водеща комисия

Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

2019/0013(NLE) Незаконодателни процедури
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

водеща комисия

Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

2019/0012(NLE) Незаконодателни процедури
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

водеща комисия

Определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
LIBE

водеща комисия

Определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
LIBE

водеща комисия