Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 62 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00
PECH

Chris DAVIES

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00
PECH

Chris DAVIES