Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/98 на Комисията относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан

2019/2756(DEA) Процедури по делегирани актове
PECH

водеща комисия

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

2019/0090(NLE) Незаконодателни процедури
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

водеща комисия

Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

2019/0078(NLE) Незаконодателни процедури
PECH

водеща комисия

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане

2019/0076(NLE) Незаконодателни процедури
PECH

Carmen AVRAM [S&D]

водеща комисия

Контрол на рибарството

2018/0193(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
PECH

Clara AGUILERA [S&D]

водеща комисия

Забрана на риболова с плаващи мрежи

2014/0138(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
PECH

водеща комисия

Споразумение между ЕС и Чили относно опазването на запасите от риба меч в югоизточната част на Тихия океан

2010/0084(NLE) Незаконодателни процедури
PECH

водеща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

2019/2055(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
PECH

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

2019/2056(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
PECH

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд

2019/2058(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
PECH

подпомагаща комисия