Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 56 - Проект на становище Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017 и 2018 г.

29-01-2020 PETI_AM(2020)646941 PE646.941v01-00
PETI

Domènec RUIZ DEVESA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 98 - Проект на доклад Дейностите на Европейския омбудсман – годишен доклад 2018 г.

11-11-2019 PETI_AM(2019)641268 PE641.268v03-00
PETI

Peter JAHR