Членове

 

Членове

Cecilia WIKSTRÖM Председател Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Швеция Folkpartiet liberalerna
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Испания Partido Popular
 
Roberta METSOLA Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Малта Partit Nazzjonalista
 
Marlene MIZZI Заместник-председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Малта Partit Laburista
 
Pál CSÁKY Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Словакия Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja
 
Tim AKER Член Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ Обединено кралство United Kingdom Independence Party
 
Marina ALBIOL GUZMÁN Член Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Испания Izquierda Unida
 
Margrete AUKEN Член Група на Зелените/Европейски свободен алианс Дания Socialistisk Folkeparti
 
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Член Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Испания Unión, Progreso y Democracia
 
Heinz K. BECKER Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Австрия Österreichische Volkspartei
 
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добре дошли на уеб сайта на комисията по петиции. Тук можете да намерите информация относно работата и дейностите на комисията, чийто председател съм от 2009 г. насам.
 
Правото на петиция, съдържащо се в Договора за Европейския съюз, е основно право, неразривно свързано с гражданството на Съюза. То представлява важен и често пъти ефективен начин хората да участват непосредствено в дейността на Парламента и да се гарантира, че техните тревоги, предложения или оплаквания са предмет на специално разглеждане от членовете на комисията по петиции.
 
Много често комисията отговаря на петициите, внесени от граждани на ЕС, като работи за разрешаването на евентуални случаи на нарушаване на правата на гражданите съгласно Договора и като си сътрудничи с националните, регионалните и местните органи по въпроси, свързани с прилагането на европейските закони в области като околна среда, социални въпроси, свобода на движение и т.н.
 
Тази комисия е разследваща, а не законодателна; тя полага усилия да осигури възможност за извънсъдебни средства за правна защита за гражданите, когато техните искания са основателни. Комисията може да организира констативни посещения и да докладва на пленарни заседания.
 
По този начин тя играе важна роля за възстановяването на връзката с европейските граждани и за укрепването на демократичната легитимност и отчетност на процеса на вземане на решения на ЕС.
 
Erminia Mazzoni