Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Бюджет за 2020 г. – Мандат за тристранната среща

2019/2010(BUD) Бюджетна процедура
PETI

подпомагаща комисия

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

2018/2168(DEC) Процедура на освобождаване от отговорност
PETI

подпомагаща комисия

Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027

2018/0166(APP) Процедура на одобрение
PETI

подпомагаща комисия

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване

2016/0403(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
PETI

подпомагаща комисия

Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната и оперативна рамка за европейската електронна карта за услуги, въведена с Регламент ... [Регламент за ЕEКУ]

2016/0402(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
PETI

подпомагаща комисия

Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

2016/0398(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
PETI

подпомагаща комисия

Координация на системите за социална сигурност

2016/0397(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
PETI

подпомагаща комисия

Изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

2011/0073(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
PETI

подпомагаща комисия