Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 87 - Проект на доклад Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 41 - Проектостановище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00
REGI

Younous OMARJEE