Начална страница

 
Последни новини
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

 
Допълнителна информация
 
 
Акценти
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Допълнителна информация
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Допълнителна информация
 
 
Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
регионалната политика и кохезионната политика, по-специално:
 
   а) Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите инструменти на регионалната политика на Съюза,
 
   б) оценката на въздействието на други политики на Съюза върху икономическото и социалното сближаване,
 
   в) координацията на структурните инструменти на Съюза,
 
   г) най-отдалечените региони и острови, както и трансграничното и междурегионално сътрудничество,
 
   д) отношенията с Комитета на регионите, организациите за междурегионално сътрудничество и органите на местната и регионална власт.
 
На своето заседание от 14 декември 2006 г. Председателският съвет взе решение за включването на проблематиката на градовете сред изричните правомощия на комисията.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Член 3 от Договора за Европейския съюз гласи, че Съюзът насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и солидарността между държавите-членки. За тази цел ресурсите на структурните фондове се използват за подпомагането на добре развита политика за регионално развитие, която си взаимодейства с други политики, и по-специално научноизследователската, енергийната и транспортната, за постигането на тези цели.
 
Комисията по регионално развитие, която имам честта да председателствам, е отговорна за гарантиране на това Съюзът и неговите държави-членки да водят икономическа политика по начин, който е благоприятен за постигането на целта. В тази връзка ние работим в тясно сътрудничество с председателството на Съюза, със Съвета, Европейската комисия, както и с консултативните органи на ЕС като Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет и множество други местни и регионални организации.
 
Четиридесет и деветте членове на комисията и същият брой техни заместници представляват всички политически групи в ЕП, които посредством своите координатори работят с бюрото на комисията за организиране на нашите дейности.
 
На тази уебстраница ще можете да намерите подробна информация за нашите законодателни и политически дейности, както и да проследите нашето заседание в интернет посредством EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER