Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 September 2016 - Thursday 29 September 2016

29-09-2016 AFCO_OJ(2016)09-29_1 PE 589.387v01-00
AFCO

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 септември, 2016 г. - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

26-09-2016 CONT_OJ(2016)09-26_1 PE 589.258v02-00
CONT

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 септември, 2016 г. - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

26-09-2016 EMPL_OJ(2016)09-26_1 PE 589.271v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 септември, 2016 г. - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

26-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.250v02-00
LIBE

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 26 септември, 2016 г. - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

26-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.380v01-00
SEDE

  MINUTES - Wednesday 31 August 2016

23-09-2016 ENVI_PV(2016)08-31-1 PE 587.691v01-00
ENVI

Свързани документи от тематичното досие ENVI/8/06878

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия

22-09-2016 AFET_PA(2016)589215 PE 589.215v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Краен срок за внасяне на изменения : 28-09-2016

Документи, свързани с процедурата 2016/2226(INI)

  MINUTES - Wednesday 29 June 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)06-29-1 PE 587.453v01-00
BUDG

Свързани документи от тематичното досие BUDG/8/06781

  MINUTES - Wednesday 14 September 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)09-14-1 PE 589.266v01-00
BUDG

Свързани документи от тематичното досие BUDG/8/07653

  MINUTES - Thursday 15 September 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)09-15-1 PE 589.349v01-00
BUDG

Свързани документи от тематичното досие BUDG/8/07660