Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

28-11-2019 TRAN_PR(2019)644721 PE644.721v02-00
TRAN

Andris AMERIKS

Краен срок за внасяне на изменения : 23-03-2020

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проект на решение на Съвета относно сключването на протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да бъде взето предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

24-10-2019 TRAN_PR(2019)642928 PE642.928v02-00
TRAN

Sven SCHULZE

Краен срок за внасяне на изменения : 09-12-2019

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

09-10-2019 TRAN_PR(2019)641390 PE641.390v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Краен срок за внасяне на изменения : 12-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

08-10-2019 TRAN_PR(2019)641312 PE641.312v01-00
TRAN

Markus FERBER

Краен срок за внасяне на изменения : 18-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

08-10-2019 TRAN_PR(2019)641369 PE641.369v01-00
TRAN

Markus FERBER

Краен срок за внасяне на изменения : 18-11-2019