Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

14-09-2017 TRAN_PR(2017)610572 PE 610.572v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Краен срок за внасяне на изменения : 11-10-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09351

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове

20-07-2017 TRAN_PR(2017)606171 PE 606.171v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Краен срок за внасяне на изменения : 14-09-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09570

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно „В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС“

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Краен срок за внасяне на изменения : 14-07-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/10148

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проект на Решение (EС) 2017/… на Cъвета от за сключването, от името на Съюза, на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната административна мисия на ООН в Косово за установяване на Общоевропейско авиационно пространство (ЕСАА)

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09358

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Краен срок за внасяне на изменения : 27-06-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09186

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1101/89 на Съвета и регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Краен срок за внасяне на изменения : 07-06-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/08667

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Краен срок за внасяне на изменения : 16-05-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/06776

ПРОЕКТОДОКЛАД относно европейската стратегия за мобилност с ниски емисии

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Краен срок за внасяне на изменения : 22-05-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/08794

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Краен срок за внасяне на изменения : 09-03-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/06755

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Краен срок за внасяне на изменения : 09-03-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/06750