Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт (преработка)

23-11-2017 TRAN_PR(2017)613367 PE 613.367v02-00
TRAN

Karima DELLI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004

10-11-2017 TRAN_PR(2017)613412 PE 613.412v01-00
TRAN

Markus PIEPER

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи

16-10-2017 TRAN_PR(2017)610712 PE 610.712v01-00
TRAN

István UJHELYI

Краен срок за внасяне на изменения : 21-11-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09928

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проект за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна

13-10-2017 TRAN_PR(2017)610891 PE 610.891v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Краен срок за внасяне на изменения : 21-11-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09385

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

14-09-2017 TRAN_PR(2017)610572 PE 610.572v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Краен срок за внасяне на изменения : 11-10-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09351

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове

20-07-2017 TRAN_PR(2017)606171 PE 606.171v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Краен срок за внасяне на изменения : 14-09-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09570

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно „В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС“

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Краен срок за внасяне на изменения : 14-07-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/10148

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проект на Решение (EС) 2017/… на Cъвета от за сключването, от името на Съюза, на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната административна мисия на ООН в Косово за установяване на Общоевропейско авиационно пространство (ЕСАА)

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09358

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Краен срок за внасяне на изменения : 27-06-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/09186

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1101/89 на Съвета и регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Краен срок за внасяне на изменения : 07-06-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/08667