Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  ENTWURF EINES BERICHTS über das Thema Rettung von Menschenleben: Mehr Fahrzeugsicherheit in der EU

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council Decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Multilateral Agreement between the European Community and its Member States, the Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Republic of Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway, Romania, the Republic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the establishment of a European Common Aviation Area (ECAA)

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Краен срок за внасяне на изменения : 27-06-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1101/89 на Съвета и регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Краен срок за внасяне на изменения : 07-06-2017

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Краен срок за внасяне на изменения : 16-05-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/06776

ПРОЕКТОДОКЛАД относно европейската стратегия за мобилност с ниски емисии

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Краен срок за внасяне на изменения : 22-05-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/08794

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Краен срок за внасяне на изменения : 09-03-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/06755

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Краен срок за внасяне на изменения : 09-03-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/06750

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и за изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки

03-02-2017 TRAN_PR(2017)597720 PE 597.720v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

Краен срок за внасяне на изменения : 09-03-2017

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/06753

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Краен срок за внасяне на изменения : 15-11-2016

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/06748