Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на Съюза и държавите членки, на Протокола за изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и правителството на Китайската народна република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

23-01-2019 TRAN_PR(2019)560897 PE 560.897v03-00
TRAN

Francisco ASSIS

Краен срок за внасяне на изменения : 06-02-2019

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/02020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО

18-12-2018 TRAN_PR(2018)632060 PE 632.060v01-00
TRAN

Marita ULVSKOG

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2019

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/14576

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност

05-12-2018 TRAN_PR(2018)628593 PE 628.593v01-00
TRAN

Karima DELLI

Краен срок за внасяне на изменения : 16-01-2019

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/14387

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

13-11-2018 TRAN_PR(2018)630498 PE 630.498v01-00
TRAN

Karima DELLI

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2018

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/14444

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

09-11-2018 TRAN_PR(2018)629544 PE 629.544v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2018

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/14442

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО

29-10-2018 TRAN_PR(2018)628404 PE 628.404v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Краен срок за внасяне на изменения : 30-11-2018

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/13251

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози

25-10-2018 TRAN_PR(2018)629586 PE 629.586v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Краен срок за внасяне на изменения : 04-12-2018

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/13188

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване

22-10-2018 TRAN_PR(2018)629411 PE 629.411v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Краен срок за внасяне на изменения : 26-11-2018

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/08428

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на директива 2010/65/ЕС

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Краен срок за внасяне на изменения : 20-11-2018

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/13147

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Краен срок за внасяне на изменения : 25-10-2018

Свързани документи от тематичното досие TRAN/8/13190