Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 по отношение на периодите на прилагане

2019/0179(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване и изменение на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на зарядните точки за моторни превозни средства от категория L, бреговото електрозахранване на плавателни съдове за вътрешните водни пътища, снабдяването на автомобилния транспорт с водород и снабдяването на автомобилния и водния транспорт с природен газ, както и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2018/674

2019/2794(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия

Делегирана директива на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на стандартите за компетентности и съответни знания и умения, за практически изпити, за одобряването на тренажори и за здравословна годност

2019/2780(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия, засилено сътрудничество

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска статистика на туризма по отношение на сроковете за предаване и адаптирането на приложения I и II

2019/2778(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на технически изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища

2019/2763(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия

Създаване на общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

2010/0186(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

водеща комисия

Предложение за решение на Съвета относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между Съединените американски щати, Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия

2019/0126(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

водеща комисия

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

2019/0108(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN

Markus FERBER [PPE]

водеща комисия

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

2019/0107(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN

Markus FERBER [PPE]

водеща комисия

Споразумение между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

2019/0044(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

Dominique RIQUET [Renew]

водеща комисия