Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия

2013/0013(COD) ***|| Обикновена законодателна процедура  второ четене
TRAN

[GUE/NGL]

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 139/2014 по отношение на безопасността на пистите за излитане и кацане и аеронавигационните данни

2020/2576(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на привеждането на правилата за поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства в съответствие с Регламент (ЕС) № 1321/2014

2020/2536(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за базите данни за свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници в Съюза

2020/2528(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия, засилено сътрудничество

Делегиран регламент на Комисията относно Европейската база данни за корабните корпуси

2020/2527(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

водеща комисия

Директива на Комисията за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства

2020/2514(RPS) Процедура по регулиране с контрол
TRAN

водеща комисия

Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и Япония

2019/0275(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

водеща комисия

Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания

2010/0180(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

водеща комисия

Доклад за изпълнението относно аспектите на пакета за техническата изправност, свързани с безопасността по пътищата

2019/2205(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

водеща комисия

Технически и оперативни мерки за по-ефикасен и по-чист морски транспорт

2019/2193(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

водеща комисия