Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внедряването и експлоатацията на съвместни интелигентни транспортни системи

2019/2651(DEA) Процедури по делегирани актове
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

водеща комисия

Предложение за решение на Съвета относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на въздухоплавателни средства с екипаж между Съединените американски щати, Европейския съюз, Исландия и Кралство Норвегия

2019/0126(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

водеща комисия

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

2019/0108(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN

водеща комисия

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

2019/0107(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN

водеща комисия

Споразумение между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

2019/0044(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

водеща комисия

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за безопасност на гражданското въздухоплаване

2018/0155(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

водеща комисия

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

2018/0147(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

водеща комисия

Система на ЕС за сертифициране на оборудването за проверка за авиационна сигурност

2016/0236(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN IMCO

водеща комисия

Сключване на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Народна република Бангладеш относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

2015/0188(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

водеща комисия

Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Молдова във връзка с присъединяването на Хърватия към ЕС

2015/0035(NLE) Незаконодателни процедури
TRAN

водеща комисия