Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост с цел финансиране на незабавни бюджетни мерки по отношение на текущите предизвикателства, свързани с миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността, и на разширяването на Програмата за подкрепа на структурните реформи

2018/2073(BUD) Бюджетна процедура
BUDG

водеща комисия

Проект на коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2019 г. – вписване на излишъка от 2018 финансова година

2019/2021(BUD) Бюджетна процедура
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

водеща комисия

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

2019/0090(NLE) Незаконодателни процедури
PECH

водеща комисия

Предложение за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия

2019/0806(CNS) * Процедура на консултация
LIBE

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аминопиралид, каптан, циазофамид, флутианил, крезоксим-метил, ламбда-цихалотрин, мандипропамид, пираклостробин, спиромезифен, спиротетрамат, тефлубензурон и тетраконазол във или върху определени продукти

2019/2682(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ENVI

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на приложения II и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аклонифен, Beauveria bassiana щам PPRI 5339, Clonostachys rosea щам J1446, фенпиразамин, мефентрифлуконазол и пенконазол във или върху определени продукти

2019/2675(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ENVI

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от биспирибак, денатониев бензоат, феноксикарб, флурохлоридон, хизалофоп-P-етил, хизалофоп P тефурил, пропахизафоп и тебуфенозид във или върху определени продукти

2019/2674(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ENVI

водеща комисия

Европейска гранична и брегова охрана: система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) и отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета

2018/0330B(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
LIBE

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 по отношение на определянето на суровините с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни запаси и за сертифициране на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването

2019/2649(DEA) Процедури по делегирани актове
ITRE

водеща комисия, засилено сътрудничество

Европа, която закриля: инициатива за разширяване на компетентността на Европейската прокуратура с цел включване в нея на борбата срещу трансграничните терористични престъпления

2019/2669(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
LIBE

Claude MORAES [S&D]

водеща комисия