Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити DEC 1/2018 - Европейски икономически и социален комитет

2018/2253(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити INF 2/2018 - Европейски икономически и социален комитет

2018/2252(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити V/AB-13/A/16 - Европейска сметна палата

2018/2250(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити V/AB-12/A/16 - Европейска сметна палата

2018/2249(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити V/AB-11/C/16 - Европейска сметна палата

2018/2248(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен

2018/2247(IMM) Имунитет
JURI

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити INFO 01/2018 – Раздел III – Комисия

2018/2242(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Процедури по делегирани актове
PECH

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при определени видове дънен риболов в Северно море за периода 2019 – 2021 г.

2018/2895(DEA) Процедури по делегирани актове
PECH

водеща комисия