Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia

2018/2230(BUD) Бюджетна процедура
BUDG

Inese VAIDERE [PPE]

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити 3/2018 – Европейски омбудсман

2018/2229(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити № 1/2018 - Европейска служба за външна дейност

2018/2228(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове

2018/0328(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
ITRE

водеща комисия

Преустановяване на сезонните промени на часовото време

2018/0332(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
TRAN

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити INF 2/2018 - Комитет на регионите

2018/2227(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити V/AB-10/C/18 - Сметна палата

2018/2226(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити DEC 20/2018 - Раздел III - Комисия

2018/2224(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити DEC 21/2018 - Раздел III - Комисия

2018/2225(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

водеща комисия

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Португалия - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Бюджетна процедура
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

водеща комисия