Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3)(g) of that Directive in order to ensure caller location in emergency communications from mobile devices

2018/2984(DEA) Процедури по делегирани актове
IMCO

водеща комисия

Commission Delegated Regulation amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/587 to specify the requirement for prices to reflect prevailing market conditions and to update and correct certain provisions

2018/2983(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Distance sales of goods and certain domestic supplies of goods

2018/0415(CNS) * Процедура на консултация
ECON

водеща комисия

Commission Delegated Regulation amending Annexes I and V to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of hazardous chemicals

2018/2982(DEA) Процедури по делегирани актове
ENVI

водеща комисия

Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие

2018/2279(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
ENVI DEVE

водеща комисия

Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.

2018/0414(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

водеща комисия

Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия

2018/0409(NLE) Незаконодателни процедури
LIBE

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити № 3/2018 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните

2018/2278(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

водеща комисия

Colombian Anti-Dumping measures on frozen fries from Belgium, Germany and the Netherlands

2018/2981(RSP) Резолюция по актуален въпрос, чл. 78, 81, 103, 108, 115
INTA

Bernd LANGE [S&D]

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността

2018/2966(RPS) Процедура по регулиране с контрол
TRAN

водеща комисия