Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните

2019/2709(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ENVI

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлормекват в култивирани гъби

2019/2706(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ENVI

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на ароматизиращото вещество фуран-2(5Н)-он от списъка на Съюза

2019/2708(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ENVI

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

2019/2707(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ENVI

водеща комисия

Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от метилов естер на 2,5-дихлоробензоената киселина, мандипропамид и профоксидим във или върху определени продукти

2019/2705(RPS) Процедура по регулиране с контрол
ENVI

водеща комисия

Трансфер на бюджетни кредити 2-INF/2019 - Раздел IV - Съд на Европейския съюз

2019/2018(GBD) Управление на бюджета: трансфер, пренос на бюджетни кредити
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

водеща комисия

Директива на Комисията за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 80/181/ЕИО на Съвета по отношение на определенията на основните единици в системата SI

2019/2668(RPS) Процедура по регулиране с контрол
IMCO

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с цел освобождаване на Китайската народна банка от изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделките по Регламент (ЕС) № 600/2014

2019/2666(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формàта, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (EС) № 809/2004 на Комисията

2019/2664(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията

2019/2663(DEA) Процедури по делегирани актове
ECON

водеща комисия