Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    hospodářských a měnových politik Unie, fungování hospodářské a měnové unie a Evropského měnového a finančního systému včetně vztahů s příslušnými orgány nebo organizacemi;
 
2.    volného pohybu kapitálu a plateb (přeshraničních plateb, jednotného platebního prostoru, platebních bilancí, pohybů kapitálů a politik poskytnutých a získaných půjček, kontroly pohybů kapitálů pocházejících ze třetích zemí, opatření pro posílení vývozu kapitálu Evropské unie);
 
3.    mezinárodního měnového a finančního systému, včetně vztahů s finančními a měnovými orgány a organizacemi;
 
4.    pravidel hospodářské soutěže nebo státních podpor;
 
5.    právních předpisů v oblasti daní;
 
6.    právní úpravy finančních služeb, institucí a trhů a dohledu nad nimi, včetně finančních zpráv, účetních kontrol, předpisů týkajících se účetnictví, vedení společností a jiných otázek z oblasti práva společností týkajících se výhradně finančních služeb.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Evropský parlament je hlavním orgánem, který určuje, co bude v oblasti evropské politiky projednáno, a Hospodářský a měnový výbor (ECON) hraje v pracovním procesu Parlamentu klíčovou roli. Zodpovídá za záležitosti, jako jsou hospodářská, měnová a daňová politika EU, politika hospodářské soutěže, volný pohyb kapitálu a regulace finančních služeb (bankovnictví, pojišťovnictví, penzijní fondy, správa fondů a majetku, účetnictví, mezinárodní měnové a finanční systémy atd.) Mimoto, vzhledem k tomu, že se naprostá většina práce Parlamentu odehrává na úrovni výborů, zastává právě ECON nejvíce parlamentní práce v těchto klíčových oblastech hospodářské a měnové politiky. Tento fakt staví ECON do ústřední role, pokud jde o práci Parlamentu na problematice současné hospodářské a finanční krize, a dává tomuto výboru schopnost výrazně ovlivňovat náplň politiky jak v rámci EU, tak mimo ni.
 
Klíčovým prvkem v oblasti měnové politiky Unie a fungování Hospodářské a měnové unie a Evropského měnového systému je zodpovědnost Evropské centrální banky vůči Parlamentu, neboť ten významně vyvažuje její nezávislost.
 
ECON má výsadní postavení v procesu vytváření práva Evropské unie, neboť Parlament společně s Radou plní ve většině oblastí politiky EU funkci spolutvůrce jejích právních předpisů. Právo EU často podmiňuje tvorbu právních předpisů na úrovni jednotlivých členských států, a to zejména v oblasti finančních služeb a – od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost – také v oblasti řízení ekonomických záležitostí EU. Díky tomu mohou členové výboru ECON pomáhat formovat právní předpisy v takto důležitých oblastech politiky EU.