Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

2018/2208(DEC) Postup udělování absolutoria
CONT

příslušný výbor

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada

2018/2168(DEC) Postup udělování absolutoria
CONT

příslušný výbor

Kontrolor procesních záruk

2014/0173(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
CONT

příslušný výbor

Dohoda o spolupráci ES/ Lichtenštejnsko při boji proti podvodům

2008/0234(NLE) Nelegislativní postupy
CONT

příslušný výbor

Evropský inovační a technologický institut (přepracované znění)

2019/0151(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
CONT

stanovisko

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

2019/2028(BUD) Rozpočtový proces
CONT

Corina CREȚU [S&D]

stanovisko

Rozpočet 2020 – mandát pro třístranná jednání

2019/2010(BUD) Rozpočtový proces
CONT

stanovisko

Stanovení pravidel podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV)

2018/0216(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
CONT

stanovisko

Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

2018/0217(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
CONT

stanovisko

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

2018/0218(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
CONT

stanovisko