Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 zavedením dodatečných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výkonnosti

2019/2758(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
CULT

příslušný výbor

Úmluva Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, pokud jde o otázky, které nesouvisejí s trestním právem hmotným a justiční spoluprací v trestních věcech

2017/0166(NLE) Nelegislativní postupy
CULT

příslušný výbor

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

2019/2055(DEC) Postup udělování absolutoria
CULT

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament

2019/2056(DEC) Postup udělování absolutoria
CULT

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada

2019/2057(DEC) Postup udělování absolutoria
CULT

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr

2019/2058(DEC) Postup udělování absolutoria
CULT

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Účetní dvůr

2019/2059(DEC) Postup udělování absolutoria
CULT

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropský hospodářský a sociální výbor

2019/2060(DEC) Postup udělování absolutoria
CULT

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropský výbor regionů

2019/2061(DEC) Postup udělování absolutoria
CULT

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - evropský veřejný ochránce práv

2019/2062(DEC) Postup udělování absolutoria
CULT

stanovisko