Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Úmluva Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, pokud jde o otázky, které nesouvisejí s trestním právem hmotným a justiční spoluprací v trestních věcech

2017/0166(NLE) Nelegislativní postupy
CULT

příslušný výbor

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

2019/2028(BUD) Rozpočtový proces
CULT

stanovisko

Rozpočet 2020 – mandát pro třístranná jednání

2019/2010(BUD) Rozpočtový proces
CULT

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada

2018/2168(DEC) Postup udělování absolutoria
CULT

stanovisko

Zavedení programu na podporu reforem

2018/0213(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
CULT

stanovisko

Nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027

2018/0166(APP) Postup souhlasu
CULT

stanovisko

Uzavření jménem Evropské unie Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, pokud jde o otázky, které souvisejí s trestním právem hmotným a justiční spoluprací v trestních věcech

2017/0165(NLE) Nelegislativní postupy
CULT

stanovisko

Protokol o kulturní spolupráci připojený k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé

2017/0081(NLE) Nelegislativní postupy
CULT

stanovisko

Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

2017/0035(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
CULT

stanovisko

Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

2016/0398(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
CULT

stanovisko