Návrhy stanovisek


Návrh stanoviska je dokument vypracovaný poslancem, který byl jmenován zpravodajem pro stanovisko. Návrh je poté předán výboru pověřenému vypracováním stanoviska za účelem provedení případných změn a hlasování.
V případě legislativních zpráv jsou návrhy stanovisek předkládány v podobě pozměňovacích návrhů k legislativnímu návrhu Komise a je-li to zapotřebí, jsou doplněny stručným odůvodněním. Jedná-li se o nelegislativní zprávy, mají návrhy stanovisek podobu návrhů, které jsou v případě přijetí předány výboru pověřenému vypracováním zprávy, aby je připojil ke zprávě. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek před hlasováním výboru pověřeným vypracováním stanoviska.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem návrhům stanovisek.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT OPINION on employment and social policies of the euro area

15-05-2018 CULT_PA(2018)620972 PE 620.972v01-00
CULT

Nikolaos CHOUNTIS

  DRAFT OPINION on deployment of infrastructure for alternative fuels in the European Union: Time to act!

04-05-2018 ENVI_PA(2018)620875 PE 620.875v01-00
ENVI

Christel SCHALDEMOSE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-06-2018

Dokumenty k postupu 2018/2023(INI)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty k postupu 2017/0358(COD)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika

26-04-2018 JURI_PA(2018)621062 PE 621.062v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-06-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků

23-04-2018 LIBE_PA(2018)620997 PE 620.997v01-00
LIBE

Kostas CHRYSOGONOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-05-2018

Dokumenty k postupu 2017/0158(COD)

NÁVRH STANOVISKA o podpoře růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU

20-04-2018 CULT_PA(2018)620999 PE 620.999v01-00
CULT

Theodoros ZAGORAKIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-05-2018

Dokumenty k postupu 2018/2054(INI)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226

19-04-2018 BUDG_PA(2018)616791 PE 616.791v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-05-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)

19-04-2018 BUDG_PA(2018)616792 PE 616.792v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-05-2018

NÁVRH STANOVISKA o dopadu politiky soudržnosti EU na Severní Irsko

19-04-2018 CONT_PA(2018)620996 PE 620.996v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-04-2018

Dokumenty v téže složce CONT/8/11296

Dokumenty k postupu 2017/2225(INI)

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

19-04-2018 EMPL_PA(2018)620979 PE 620.979v01-00
EMPL

Csaba SÓGOR

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-05-2018

Dokumenty k postupu 2017/0334(COD)