Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on Constitutional, legal and institutional implications of a common security and defence policy: possibilities offered by the Lisbon Treaty

02-12-2016 CJ20_PR(2016)594055 PE 594.055v01-00
AFCO AFET

Michael GAHLER, Esteban GONZÁLEZ PONS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-01-2017

Dokumenty k postupu 2015/2343(INI)

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Federative Republic of Brazil pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedule of the Republic of Croatia in the course of its accession to the European Union

02-12-2016 INTA_PR(2016)594050 PE 594.050v01-00
INTA

Pablo ZALBA BIDEGAIN

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services

02-12-2016 EMPL_PR(2016)582163 PE 582.163v01-00
EMPL

Elisabeth MORIN-CHARTIER, Agnes JONGERIUS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-02-2017

  DRAFT REPORT on the 2016 Commission Report on Bosnia and Herzegovina

01-12-2016 AFET_PR(2016)594188 PE 594.188v02-00
AFET

Cristian Dan PREDA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-01-2017

NÁVRH ZPRÁVY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

30-11-2016 IMCO_PR(2016)594014 PE 594.014v02-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-01-2017

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-01-2017

Dokumenty k postupu 2016/0106(COD)

NÁVRH ZPRÁVY o zprávě Komise o Albánii za rok 2016

25-11-2016 AFET_PR(2016)594191 PE 594.191v01-00
AFET

Knut FLECKENSTEIN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-01-2017

NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017

23-11-2016 EMPL_PR(2016)594175 PE 594.175v01-00
EMPL

Yana TOOM

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-12-2016

Dokumenty k postupu 2016/2307(INI)

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

23-11-2016 JURI_PR(2016)594171 PE 594.171v01-00
JURI

Max ANDERSSON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-12-2016

Dokumenty k postupu 2016/0278(COD)

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

23-11-2016 JURI_PR(2016)594172 PE 594.172v01-00
JURI

Max ANDERSSON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-12-2016

Dokumenty k postupu 2016/0279(COD)