Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the implementation of the 2011 White Paper on Transport: taking stock and the way forward towards sustainable mobility

30-03-2015 TRAN_PR(2015)551935 PE 551.935v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-04-2015

Dokumenty v téže složce TRAN/8/02476

Dokumenty k postupu 2015/2005(INI)

  DRAFT REPORT on the Implementation of the European Citizens' Initiative

26-03-2015 AFCO_PR(2015)552021 PE 552.021v01-00
AFCO

György SCHÖPFLIN

  PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

25-03-2015 EMPL_PR(2015)552042 PE 552.042v01-00
EMPL

Laura AGEA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-04-2015

  DRAFT REPORT on Resource efficiency: moving towards a circular economy

24-03-2015 ENVI_PR(2015)552085 PE 552.085v01-00
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-04-2015

Dokumenty k postupu 2014/2208(INI)

  DRAFT REPORT on Creating a competitive EU labour market for the 21st century: matching skills and qualifications with demand and job opportunities, as a way to recover from the crisis

23-03-2015 EMPL_PR(2015)551790 PE 551.790v01-00
EMPL

Martina DLABAJOVÁ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-05-2015

Dokumenty k postupu 2014/2235(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC

23-03-2015 ENVI_PR(2015)551932 PE 551.932v01-00
ENVI

Julie GIRLING

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-04-2015

Dokumenty k postupu 2013/0443(COD)

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the cloning of animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species kept and reproduced for farming purposes

23-03-2015 CJ14_PR(2015)551999 PE 551.999v01-00
AGRI ENVI

Renate SOMMER, Giulia MOI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-04-2015

Dokumenty k postupu 2013/0433(COD)

NÁVRH ZPRÁVY o programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): Současný stav a výhled do budoucnosti

23-03-2015 JURI_PR(2015)551792 PE 551.792v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-05-2015

Dokumenty k postupu 2014/2150(INI)

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu doporučení Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii

23-03-2015 LIBE_PR(2015)544462 PE 544.462v02-00
LIBE

Filiz HYUSMENOVA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-04-2015

NÁVRH ZPRÁVY o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, a k Protokolu ze dne 16. října 2001 k této úmluvě

23-03-2015 LIBE_PR(2015)544468 PE 544.468v02-00
LIBE

Birgit SIPPEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-04-2015