Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Federative Republic of Brazil pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedule of the Republic of Croatia in the course of its accession to the European Union

20-02-2017 INTA_PR(2017)594050 PE 594.050v02-00
INTA

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-01-2017

NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2015

16-02-2017 CONT_PR(2017)593839 PE 593.839v04-00
CONT

Younous OMARJEE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-03-2017

Dokumenty k postupu 2016/2202(DEC)

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Latvia, and replacing Decision 2014/911/EU

16-02-2017 LIBE_PR(2017)599602 PE 599.602v01-00
LIBE

Claude MORAES

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the automated data exchange with regard to vehicle registration data in Finland, Slovenia, Romania, Poland, Sweden, Lithuania, Bulgaria, Slovakia and Hungary and replacing Decisions 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU and 2014/264/EU

16-02-2017 LIBE_PR(2017)599608 PE 599.608v01-00
LIBE

Filiz HYUSMENOVA

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the making available on the market of CE marked fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009

14-02-2017 IMCO_PR(2017)599728 PE 599.728v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-03-2017

Dokumenty k postupu 2016/0084(COD)

  DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on common minimum standards of civil procedure in the EU

10-02-2017 JURI_PR(2017)593974 PE 593.974v01-00
JURI

Emil RADEV

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-03-2017

Dokumenty v téže složce JURI/8/03329

Dokumenty k postupu 2015/2084(INL)

NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2015

09-02-2017 CONT_PR(2017)593866 PE 593.866v02-00
CONT

Inés AYALA SENDER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-03-2017

NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2015: výkonnost, finanční řízení a kontrola

09-02-2017 CONT_PR(2017)593896 PE 593.896v02-00
CONT

Inés AYALA SENDER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-03-2017

Dokumenty k postupu 2016/2206(DEC)

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches

09-02-2017 CJ29_PR(2017)597646 PE 597.646v02-00
JURI ECON

Hugues BAYET, Evelyn REGNER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-03-2017

Dokumenty k postupu 2016/0107(COD)

  PROGETTO DI RELAZIONE su Politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà

09-02-2017 EMPL_PR(2017)597608 PE 597.608v01-00
EMPL

Laura AGEA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 14-03-2017