Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014/2020

23-02-2015 BUDG_PR(2015)549202 PE 549.202v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik, submitted by Ireland)

23-02-2015 BUDG_PR(2015)549358 PE 549.358v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-03-2015

  DRAFT REPORT on Development of the dairy market situation and the operation of the "Milk Package" provisions

23-02-2015 AGRI_PR(2015)541637 PE 541.637v01-00
AGRI

James NICHOLSON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 30-03-2015

Dokumenty k postupu 2014/2146(INI)

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti

17-02-2015 LIBE_PR(2015)549223 PE 549.223v01-00
LIBE

Timothy KIRKHOPE

NÁVRH ZPRÁVY o „lidských právech a technologiích: dopad systémů narušování a sledování na lidská práva ve třetích zemích“

16-02-2015 AFET_PR(2015)549160 PE 549.160v02-00
AFET

Marietje SCHAAKE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 23-03-2015

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/015 GR/Attica Publishing, submitted by Greece)

16-02-2015 BUDG_PR(2015)549259 PE 549.259v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-03-2015

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/018 GR/Attica předložená Řeckem)

13-02-2015 BUDG_PR(2015)549242 PE 549.242v01-00
BUDG

Georgios KYRTSOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-03-2015

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

12-02-2015 AFET_PR(2015)549251 PE 549.251v01-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 03-03-2015

NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise a výkonné agentury

12-02-2015 CONT_PR(2015)539748 PE 539.748v03-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-03-2015

Dokumenty k postupu 2014/2075(DEC)

NÁVRH ZPRÁVY o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014

12-02-2015 AFCO_PR(2015)549154 PE 549.154v01-00
AFCO

Richard CORBETT