Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 for a resilient Energy Union and to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation No 525/2013 of the European Parliament and the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change

24-01-2017 ENVI_PR(2017)592423 PE 592.423v02-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-02-2017

Dokumenty k postupu 2016/0231(COD)

  DRAFT REPORT on cost effectiveness of the 7th Research Programme

20-01-2017 CONT_PR(2017)597439 PE 597.439v02-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ, Inés AYALA SENDER

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment

19-01-2017 LIBE_PR(2017)595499 PE 595.499v03-00
LIBE

Claude MORAES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-02-2017

Dokumenty k postupu 2016/0176(COD)

NÁVRH ZPRÁVY k výroční zprávě za rok 2015 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům

18-01-2017 CONT_PR(2017)589172 PE 589.172v05-00
CONT

Julia PITERA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 28-02-2017

Dokumenty k postupu 2016/2097(INI)

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council laying down standards for the reception of applicants for international protection (recast)

18-01-2017 LIBE_PR(2017)593978 PE 593.978v02-00
LIBE

Sophia in 't VELD

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-02-2017

Dokumenty k postupu 2016/0222(COD)

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from the Netherlands – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail )

17-01-2017 BUDG_PR(2017)597463 PE 597.463v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-01-2017

  DRAFT RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)

17-01-2017 ENVI_PR(2017)597501 PE 597.501v01-00
ENVI

Karin KADENBACH

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the participation of the Union in the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) jointly undertaken by several Member States

17-01-2017 ITRE_PR(2017)595480 PE 595.480v01-00
ITRE

Sofia SAKORAFA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-02-2017

Dokumenty k postupu 2016/0325(COD)

  DRAFT REPORT on Future perspectives for Technical Assistance in Cohesion Policy

17-01-2017 REGI_PR(2017)597486 PE 597.486v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on subjecting methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA) to control measures

16-01-2017 LIBE_PR(2017)597450 PE 597.450v01-00
LIBE

Lorenzo FONTANA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-01-2017