2009

2009

 
committees.publication.wai.showresult
 

Briefing papers by Monetary Experts Panel - Danger of deflation/stagflation?

Briefing papers - How to restructure the international financial architecture?

Texts of the Monetary Dialogue

 • Jean-Claude Trichet, President of the ECB Introductory remarks
 • Full text of the hearing EN
 • Full text of the hearing FR
 • Full text of the hearing DE
 

Briefing papers by Monetary Experts Panel - Implications of the crisis for euro adoption

Briefing papers by Monetary Experts Panel - What role for the ECB on financial market supervision?

Texts of the Monetary Dialogue

 • Jean-Claude Trichet, President of the ECB Introductory remarks
 • Full text of the hearing EN
 • Full text of the hearing FR
 • Full text of the hearing DE
 

Briefing papers by Monetary Experts Panel - What role for the ECB in financial market supervison?

Briefing papers by Monetary Experts Panel - Accountability of the ECB

Texts of the Monetary Dialogue

 • Jean-Claude Trichet, President of the ECB Introductory remarks
 • Full text of the hearing EN
 • Full text of the hearing FR
 • Full text of the hearing DE
 

Briefing papers by Monetary Experts Panel -Monetary Exit Strategies

Briefing papers by Monetary Experts Panel - Defining and Measuring Systemic Risk

Texts of the Monetary Dialogue

 • Jean-Claude Trichet, President of the ECB Introductory remarks
 • Full text of the hearing EN
 • Full text of the hearing FR
 • Full text of the hearing DE
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Evropský parlament je hlavním orgánem, který určuje, co bude v oblasti evropské politiky projednáno, a Hospodářský a měnový výbor (ECON) hraje v pracovním procesu Parlamentu klíčovou roli. Zodpovídá za záležitosti, jako jsou hospodářská, měnová a daňová politika EU, politika hospodářské soutěže, volný pohyb kapitálu a regulace finančních služeb (bankovnictví, pojišťovnictví, penzijní fondy, správa fondů a majetku, účetnictví, mezinárodní měnové a finanční systémy atd.) Mimoto, vzhledem k tomu, že se naprostá většina práce Parlamentu odehrává na úrovni výborů, zastává právě ECON nejvíce parlamentní práce v těchto klíčových oblastech hospodářské a měnové politiky. Tento fakt staví ECON do ústřední role, pokud jde o práci Parlamentu na problematice současné hospodářské a finanční krize, a dává tomuto výboru schopnost výrazně ovlivňovat náplň politiky jak v rámci EU, tak mimo ni.
 
Klíčovým prvkem v oblasti měnové politiky Unie a fungování Hospodářské a měnové unie a Evropského měnového systému je zodpovědnost Evropské centrální banky vůči Parlamentu, neboť ten významně vyvažuje její nezávislost.
 
ECON má výsadní postavení v procesu vytváření práva Evropské unie, neboť Parlament společně s Radou plní ve většině oblastí politiky EU funkci spolutvůrce jejích právních předpisů. Právo EU často podmiňuje tvorbu právních předpisů na úrovni jednotlivých členských států, a to zejména v oblasti finančních služeb a – od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost – také v oblasti řízení ekonomických záležitostí EU. Díky tomu mohou členové výboru ECON pomáhat formovat právní předpisy v takto důležitých oblastech politiky EU.