Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 130 - Návrh usnesení Usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče

18-11-2019 ENVI_AM(2019)643214 PE643.214v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Margrete AUKEN, Bartosz ARŁUKOWICZ, Joanna KOPCIŃSKA, Sara CERDAS, Luisa REGIMENTI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 107 - Návrh usnesení Ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitele před negativními důsledky nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu

14-11-2019 ENVI_AM(2019)643211 PE643.211v01-00
ENVI

Stanislav POLČÁK, Eleonora EVI, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Anja HAZEKAMP, Sylwia SPUREK, Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS, Martin HOJSÍK

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 217 - Návrh usnesení COP 15 k Úmluvě o biologické rozmanitosti (CBD) - Kunming (2020)

11-11-2019 ENVI_AM(2019)642918 PE642.918v01-00
ENVI

María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Pascal CANFIN, Agnès EVREN, Alexandr VONDRA, César LUENA, Ville NIINISTÖ, Silvia MODIG

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 171 - Návrh usnesení Iniciativa EU týkající se opylovačů

24-10-2019 ENVI_AM(2019)642916 PE642.916v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Mairead McGUINNESS, Martin HÄUSLING, István UJHELYI, Pietro FIOCCHI, Luisa REGIMENTI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 287 - Návrh usnesení Konference OSN o změně klimatu 2019 (COP25) v Santiago de Chile (Chile)

07-10-2019 ENVI_AM(2019)641381 PE641.381v01-00
ENVI

Peter LIESE, Pascal CANFIN, Nils TORVALDS, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Pär HOLMGREN, Mohammed CHAHIM, Mick WALLACE

ROZPOČTOVÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Rozpočet na rok 2020

28-08-2019 ENVI_AB(2019)640644 PE640.644v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 27 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN