Stanoviska


Pokud výbor usoudí, že záležitosti uvedené ve zprávě jiného výboru se dotýkají jeho oblastí působnosti, může požádat, aby byl pověřen vypracováním stanoviska (článek 53). Přijaté stanovisko je předáno příslušnému výboru k hlasování. Pozměňovací návrhy vypracované přidruženým výborem pověřeným vypracováním stanoviska (článek 54), které spadají do výlučné působnosti tohoto výboru, musí příslušný výbor přijmout bez hlasování. Veškerá stanoviska a veškeré postoje v podobě pozměňovacích návrhů, které byly přijaty výborem pověřeným vypracováním stanoviska, musí být připojeny k závěrečné zprávě jako přílohy. Na této stránce jsou uvedena stanoviska, která byla přijata ve výborech.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem stanoviskům a postojům v podobě pozměňovacích návrhů.

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00
ENVI

Bolesław G. PIECHA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

31-01-2019 ENVI_AD(2019)630373 PE630.373v02-00
ENVI

Herbert DORFMANN

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627702 PE627.702v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na rozpočtový rok 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627810 PE627.810v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627682 PE627.682v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na rozpočtový rok 2017

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627701 PE627.701v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN