Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

ZPRÁVA Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

ZPRÁVA o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET