Nejnovější události

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 297

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (kodifikované znění)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

30-07-2018 DEVE_PA(2018)626670 PE 626.670v01-00
DEVE

Linda McAVAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 31-08-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

30-07-2018 ECON_PA(2018)625356 PE 625.356v01-00
ECON

Barbara KAPPEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

30-07-2018 PECH_PA(2018)625586 PE 625.586v01-00
PECH

Renata BRIANO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 04-09-2018

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schůze
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schůze
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci