Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 27. února 2017v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 222

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Řecku

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-02-2017

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-02-2017

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 26-01-2017

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-01-2017

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-01-2017

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

16-02-2017 - 09:04
EMPL Schůze
13-02-2017 - 20:45
AFET Schůze
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Schůze

Conciliations and codecision

Dohodovací řízení je třetí a závěrečnou fází řádného legislativního postupu, (který je též označován jako „spolurozhodování“).

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky