Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 24. září 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 258

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-06-2018

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-06-2018

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Nizozemsko – EGF/2018/001 NL/ Finanční služby)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2018

NÁVRH ZPRÁVY o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018 na rozpočtový rok 2018, oddíl III – Komise: : Zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změna plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 13-07-2018

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schůze
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schůze
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci