Nejnovější události

Příští týden schůzí výborů začíná 24. září 2018v Bruselu.

Dokumenty předložené k hlasování na schůzích výborů


Nalezené výsledky : 290

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 11-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-09-2018

NÁVRH ZPRÁVY o „Ochraně finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu“

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 05-09-2018

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 10-09-2018

NÁVRH STANOVISKA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-07-2018

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

13-09-2018 - 09:15
BUDG Schůze
13-09-2018 - 08:37
ENVI Schůze
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Schůze

Řádný legislativní postup

Řádný legislativní postup je postup, který se zpravidla používá pro přijímání právních předpisů na úrovni Evropské unie.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Akty v přenesené pravomoci

Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci