Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Směrnice Komise, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI

2019/2668(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví společná závěrečná zkouška odborné přípravy pro instruktory lyžování podle článku 49b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací

2019/2665(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, pokud jde o použitelné systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností sestav pro balustrády a sestav pro zábradlí, které jsou zamýšleny pro použití ve stavbách výhradně k zabránění pádům a nejsou vertikálně zatíženy konstrukcí

2019/2660(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 stanovením tříd vlastností ve vztahu k propustnosti vzduchu pro plastové a skleněné střešní světlíky a střešní poklopy

2019/2659(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci 2015/2446 (EU), pokud jde o prohlášení pro některé zásilky nízké hodnoty

2019/2658(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

2019/2656(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz

2019/2655(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV

2019/2622(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
IMCO

příslušný výbor

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

2018/0168(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

příslušný výbor

Směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU)

2018/2681(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

příslušný výbor