Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, pokud jde o použitelné systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností sestav pro balustrády a sestav pro zábradlí, které jsou zamýšleny pro použití ve stavbách výhradně k zabránění pádům a nejsou vertikálně zatíženy konstrukcí

2019/2660(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1230/2012, pokud jde o požadavky pro schvalování typu některých motorových vozidel s prodlouženými kabinami a aerodynamických zařízení a vybavení pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

2019/2735(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
IMCO

příslušný výbor

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

2018/0168(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

příslušný výbor

Stanovení podmínek a postup, kterým může Komise požádat podniky a sdružení podniků, aby poskytovaly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí

2017/0087(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky

2016/0403(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

příslušný výbor

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci evropského elektronického průkazu služeb zavedeného nařízením...... [nařízení o ESC]...

2016/0402(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

příslušný výbor

Prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví oznamovací postup pro udělování oprávnění a požadavky související se službami, a o změně směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

2016/0398(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
IMCO

příslušný výbor

Jmenování členky Evropské komise - Kadri SIMSONOVÁ (EE)

2019/0809(NLE) Nelegislativní postupy
IMCO

stanovisko

Nařízení Komise, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008

2019/2725(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
IMCO

stanovisko, posílená spolupráce

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

2019/2028(BUD) Rozpočtový proces
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

stanovisko