Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky

2019/2544(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

příslušný výbor

Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii

2018/0429(NLE) Nelegislativní postupy
ITRE

příslušný výbor

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy

2018/0228(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

příslušný výbor

Průmyslová politika

2018/2567(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

příslušný výbor

Dohoda o spolupráci EU a Švýcarska týkající se evropských programů družicové navigace

2012/0231(NLE) Nelegislativní postupy
ITRE

příslušný výbor

Rozpočet 2020 – mandát pro třístranná jednání

2019/2010(BUD) Rozpočtový proces
ITRE

stanovisko

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o opatření přijatá Mezinárodní organizací pro civilní letectví pro monitorování, vykazování a ověřování emisí z letectví pro účely provádění celosvětového tržního opatření

2019/2608(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
ITRE

stanovisko, posílená spolupráce

Nařízení Komise, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

2019/2597(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
ITRE

stanovisko, posílená spolupráce

Celosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí

2019/0017(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
ITRE

stanovisko

Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada

2018/2168(DEC) Postup udělování absolutoria
ITRE

stanovisko - výbor se rozhodl nevydat stanovisko