Návrhy stanovisek


Návrh stanoviska je dokument vypracovaný poslancem, který byl jmenován zpravodajem pro stanovisko. Návrh je poté předán výboru pověřenému vypracováním stanoviska za účelem provedení případných změn a hlasování.
V případě legislativních zpráv jsou návrhy stanovisek předkládány v podobě pozměňovacích návrhů k legislativnímu návrhu Komise a je-li to zapotřebí, jsou doplněny stručným odůvodněním. Jedná-li se o nelegislativní zprávy, mají návrhy stanovisek podobu návrhů, které jsou v případě přijetí předány výboru pověřenému vypracováním zprávy, aby je připojil ke zprávě. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek před hlasováním výboru pověřeným vypracováním stanoviska.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem návrhům stanovisek.

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-02-2019

Dokumenty v téže složce JURI/8/14580

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-11-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/13249

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 22-11-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/13226

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2021–2027) a zrušuje nařízení (EU) č. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-11-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/13638

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-11-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/14158

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 25-10-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/14009

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 24-10-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/13033

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 15-10-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/13639

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-09-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/13636

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/13525