Návrhy stanovisek


Návrh stanoviska je dokument vypracovaný poslancem, který byl jmenován zpravodajem pro stanovisko. Návrh je poté předán výboru pověřenému vypracováním stanoviska za účelem provedení případných změn a hlasování.
V případě legislativních zpráv jsou návrhy stanovisek předkládány v podobě pozměňovacích návrhů k legislativnímu návrhu Komise a je-li to zapotřebí, jsou doplněny stručným odůvodněním. Jedná-li se o nelegislativní zprávy, mají návrhy stanovisek podobu návrhů, které jsou v případě přijetí předány výboru pověřenému vypracováním zprávy, aby je připojil ke zprávě. Na této stránce jsou uvedeny návrhy stanovisek před hlasováním výboru pověřeným vypracováním stanoviska.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem návrhům stanovisek.

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 17-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/13525

NÁVRH STANOVISKA k autonomnímu řízení vozidel v evropské dopravě

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/13337

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 06-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-09-2018

NÁVRH STANOVISKA k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-06-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/11989

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 29-06-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/11961

NÁVRH STANOVISKA k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-06-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/11911

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika

26-04-2018 JURI_PA(2018)621062 PE 621.062v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 01-06-2018

Dokumenty v téže složce JURI/8/11091