Stanoviska


Pokud výbor usoudí, že záležitosti uvedené ve zprávě jiného výboru se dotýkají jeho oblastí působnosti, může požádat, aby byl pověřen vypracováním stanoviska (článek 53). Přijaté stanovisko je předáno příslušnému výboru k hlasování. Pozměňovací návrhy vypracované přidruženým výborem pověřeným vypracováním stanoviska (článek 54), které spadají do výlučné působnosti tohoto výboru, musí příslušný výbor přijmout bez hlasování. Veškerá stanoviska a veškeré postoje v podobě pozměňovacích návrhů, které byly přijaty výborem pověřeným vypracováním stanoviska, musí být připojeny k závěrečné zprávě jako přílohy. Na této stránce jsou uvedena stanoviska, která byla přijata ve výborech.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem stanoviskům a postojům v podobě pozměňovacích návrhů.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenty v téže složce JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

STANOVISKO o autonomním řízení vozidel v evropské dopravě

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty v téže složce JURI/8/13337

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenty v téže složce JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenty v téže složce JURI/8/12788

STANOVISKO - Stanovisko Výboru pro právní záležitosti ke stavu diskuse o budoucnosti Evropy – 2018/2094(INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty v téže složce JURI/8/11961

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenty v téže složce JURI/8/13525

STANOVISKO - Stanovisko k právnímu základu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

STANOVISKO - Stanovisko k právnímu základu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS