Stanoviska


Pokud výbor usoudí, že záležitosti uvedené ve zprávě jiného výboru se dotýkají jeho oblastí působnosti, může požádat, aby byl pověřen vypracováním stanoviska (článek 53). Přijaté stanovisko je předáno příslušnému výboru k hlasování. Pozměňovací návrhy vypracované přidruženým výborem pověřeným vypracováním stanoviska (článek 54), které spadají do výlučné působnosti tohoto výboru, musí příslušný výbor přijmout bez hlasování. Veškerá stanoviska a veškeré postoje v podobě pozměňovacích návrhů, které byly přijaty výborem pověřeným vypracováním stanoviska, musí být připojeny k závěrečné zprávě jako přílohy. Na této stránce jsou uvedena stanoviska, která byla přijata ve výborech.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem stanoviskům a postojům v podobě pozměňovacích návrhů.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  OPINION on Harnessing Globalisation: Trade Aspects

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenty v téže složce JURI/8/11989

Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012

17-07-2018 JURI_AL(2018)625482 PE 625.482v01-00
JURI

Axel VOSS

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1092/2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board

16-07-2018 JURI_AD(2018)621062 PE 621.062v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty v téže složce JURI/8/11091

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU

12-07-2018 JURI_AD(2018)621063 PE 621.063v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty v téže složce JURI/8/11911

Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

03-07-2018 JURI_AL(2018)623751 PE 623.751v02-00
JURI

Axel VOSS

Stanovisko k právnímu základu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

22-06-2018 JURI_AL(2018)623749 PE 623.749v01-00
JURI

Axel VOSS

Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku

22-06-2018 JURI_AL(2018)623837 PE 623.837v01-00
JURI

Axel VOSS

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

23-05-2018 JURI_AD(2018)606271 PE 606.271v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty v téže složce JURI/8/09838