Stanoviska


Pokud výbor usoudí, že záležitosti uvedené ve zprávě jiného výboru se dotýkají jeho oblastí působnosti, může požádat, aby byl pověřen vypracováním stanoviska (článek 53). Přijaté stanovisko je předáno příslušnému výboru k hlasování. Pozměňovací návrhy vypracované přidruženým výborem pověřeným vypracováním stanoviska (článek 54), které spadají do výlučné působnosti tohoto výboru, musí příslušný výbor přijmout bez hlasování. Veškerá stanoviska a veškeré postoje v podobě pozměňovacích návrhů, které byly přijaty výborem pověřeným vypracováním stanoviska, musí být připojeny k závěrečné zprávě jako přílohy. Na této stránce jsou uvedena stanoviska, která byla přijata ve výborech.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem stanoviskům a postojům v podobě pozměňovacích návrhů.

STANOVISKO - Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE 637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE 637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE 637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE 637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE 636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE 636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE 632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty v téže složce JURI/8/14580

STANOVISKO - Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

STANOVISKO - Stanovisko ve formě dopisu k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií ze strany Eurojustu

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON