Zprávy


Jakmile je návrh zprávy předložen výboru, mají jeho členové možnost předkládat ve stanovené lhůtě pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy jsou poté ve výboru projednávány a hlasuje se o nich. Jakmile je návrh zprávy změněn a proběhne konečné hlasování, stane se z něho zpráva, která bude předložena na plenárním zasedání. Na této stránce jsou uvedeny zprávy v konečné podobě schválené ve výborech.
Přístup ke všem zprávám lze získat pomocí našeho vyhledávače.

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

POZM. NÁVRHY

Dokumenty v téže složce CJ03/8/13979

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikace)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ERRATA/ADDENDA
ERR01

Dokumenty v téže složce JURI/8/13992