Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - Návrh doporučení Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva

25-10-2019 LIBE_AM(2019)643008 PE643.008v01-00
LIBE

Jadwiga WIŚNIEWSKA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
37 - 73
Návrh zprávy
Roberta Metsola
(PE641.177v01-00)
Evropská pohraniční a pobřežní stráž: systém Falešné a pravé doklady online (FADO) a zrušení společné akce Rady 98/700/SVV
Návrh rozhodnutí
(COM(2018)0631 - C9-0406/2018 - 2018/0330B(COD))

17-10-2019 LIBE_AM(2019)642889 PE642.889v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  BUDGET AMENDMENTS 2020 Budget

05-09-2019 LIBE_AB(2019)641066 PE641.066v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

  AMENDMENTS 1 - 66 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

28-08-2019 LIBE_AM(2019)640610 PE640.610v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD