Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku

2019/2756(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
PECH

příslušný výbor

Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

2019/0090(NLE) Nelegislativní postupy
PECH

příslušný výbor

Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

2019/0078(NLE) Nelegislativní postupy
PECH

příslušný výbor

Dohoda o udržitelném partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou a prováděcí protokol k této dohodě

2019/0076(NLE) Nelegislativní postupy
PECH

příslušný výbor

Kontrola rybolovu

2018/0193(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
PECH

příslušný výbor

Zákaz rybolovu unášenými sítěmi

2014/0138(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
PECH

příslušný výbor

Dohoda mezi EU a Chile o zachování populace mečouna v jihovýchodním Tichém oceánu

2010/0084(NLE) Nelegislativní postupy
PECH

příslušný výbor

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

2018/0356(NLE) Nelegislativní postupy
PECH

stanovisko

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

2019/2028(BUD) Rozpočtový proces
PECH

Chris DAVIES [Renew]

stanovisko

Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

2019/0099(NLE) Nelegislativní postupy
PECH

stanovisko