Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

 
Další informace
 
 
Nenechte si ujít
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Další informace
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Další informace
 
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se
 
regionální politiky a politiky soudržnosti, zejména:
 
a)    Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a dalších nástrojů regionální politiky Unie,
 
b)    vyhodnocení dopadů jiných politik Unie na hospodářskou a sociální soudržnost,
 
c)    koordinace strukturálních nástrojů Unie,
 
d)    nejvzdálenějších regionů a ostrovů a přeshraniční a meziregionální spolupráce,
 
e)    vztahů s Výborem regionů, organizacemi pro meziregionální spolupráci a s orgány místní a regionální samosprávy.
 
Na schůzi dne 14. prosince 2006 rozhodla Konference předsedů o začlenění městské dimenze jako implicitní příslušnosti tohoto výboru.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

V článku 3 Smlouvy o Evropské unii se stanoví, že „Unie podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi členskými státy“. K tomuto účelu se využívají prostředky ze strukturálních fondů, jejichž pomocí je podporována propracovaná politika regionálního rozvoje. Aby mohla plnit své cíle je tato politika propojována s politikami jiných odvětvích, zejména v oblastech výzkumu, energetiky a dopravy.
 
Výbor pro regionální rozvoj, kterému mám tu čest předsedat, je odpovědný za to, že Unie a její členské státy provádějí hospodářskou politiku způsobem, který vede k uskutečňování tohoto záměru. Úzce za tímto účelem spolupracuje s předsednictvím Unie, Radou, Evropskou komisí, poradními orgány EU, jako je Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor, a s řadou dalších regionálních a místních subjektů.
 
50 členů výboru a 50 náhradníků reprezentuje všechny politické skupiny EP, které prostřednictvím svých koordinátorů spolupracují s předsednictvem výboru na organizaci naší činnosti.
 
Na těchto internetových stránkách naleznete podrobné informace o naší legislativní a politické práci a pomocí funkce EP Live můžete na internetu sledovat přenosy našich schůzí.
 
Danuta Maria HÜBNER