Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

NÁVRH ZPRÁVY k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-05-2018

NÁVRH ZPRÁVY ke zprávě Evropa v pohybu: agenda pro budoucnost mobility v EU

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-03-2018

Dokumenty v téže složce TRAN/8/11552

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 27-03-2018

Dokumenty v téže složce TRAN/8/11122

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 16-03-2018

Dokumenty v téže složce TRAN/8/08880

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-02-2018

Dokumenty v téže složce TRAN/8/10069

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

21-12-2017 TRAN_PR(2017)615504 PE 615.504v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-02-2018

Dokumenty v téže složce TRAN/8/10103

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615479 PE 615.479v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-02-2018

Dokumenty v téže složce TRAN/8/10094

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel

20-12-2017 TRAN_PR(2017)615498 PE 615.498v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 20-02-2018

Dokumenty v téže složce TRAN/8/10067

NÁVRH ZPRÁVY obsahující doporučení Komisi o manipulaci s počítadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615366 PE 615.366v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 07-02-2018

Dokumenty v téže složce TRAN/8/09920

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

19-12-2017 TRAN_PR(2017)615412 PE 615.412v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 21-02-2018

Dokumenty v téže složce TRAN/8/10101