Návrhy zpráv


Výbory mohou být vyzvány, aby vypracovaly zprávu k legislativním nebo nelegislativním otázkám. Obvykle je výbor požádán, aby vypracoval zprávu o konkrétní otázce, pokud se týká oblasti politiky, která spadá do jeho působnosti. Avšak za určitých okolností může výbor vypracovat zprávu z vlastního podnětu. Pro každou zprávu je z členů výboru vybrán zpravodaj, který odpovídá za vypracování zprávy. Jakmile je zpráva hotova, předkládá se k projednání na schůzích výboru a členové výboru k ní mohou případně předkládat pozměňovací návrhy. Na této stránce jsou uvedena znění návrhů zpráv před podáváním pozměňovacích návrhů.
Přístup ke všem návrhům zpráv lze získat pomocí našeho vyhledávače.

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

24-10-2019 TRAN_PR(2019)642928 PE642.928v02-00
TRAN

Sven SCHULZE

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 09-12-2019

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie

09-10-2019 TRAN_PR(2019)641390 PE641.390v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 12-11-2019

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

08-10-2019 TRAN_PR(2019)641312 PE641.312v01-00
TRAN

Markus FERBER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-11-2019

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

08-10-2019 TRAN_PR(2019)641369 PE641.369v01-00
TRAN

Markus FERBER

lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů : 18-11-2019