Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů

2019/2651(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

příslušný výbor

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody týkající se časových omezení ujednání o poskytování letadel s posádkou mezi Spojenými státy americkými, Evropskou unií, Islandem a Norským královstvím

2019/0126(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

2019/0108(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
TRAN

příslušný výbor

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

2019/0107(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
TRAN

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a Korejskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

2019/0044(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o bezpečnosti civilního letectví

2018/0155(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb

2018/0147(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy

2016/0236(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
TRAN IMCO

příslušný výbor

Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb

2015/0188(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Protokolu, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi EU a Moldávií, aby se zohlednilo přistoupení Chorvatské republiky k EU

2015/0035(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor