Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby, dodávky vodíku pro silniční dopravu a dodávky zemního plynu pro silniční a vodní dopravu, a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/674

2019/2794(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
TRAN

příslušný výbor

Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti

2019/2780(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
TRAN

příslušný výbor, posílená spolupráce

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o lhůty pro předávání údajů a úpravu příloh I a II

2019/2778(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
TRAN

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby

2019/2763(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
TRAN

příslušný výbor

Vytvoření společného leteckého prostoru mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

2010/0186(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody týkající se časových omezení ujednání o poskytování letadel s posádkou mezi Spojenými státy americkými, Evropskou unií, Islandem a Norským královstvím

2019/0126(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

2019/0108(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
TRAN

příslušný výbor

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

2019/0107(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
TRAN

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a Korejskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

2019/0044(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o bezpečnosti civilního letectví

2018/0155(NLE) Nelegislativní postupy
TRAN

příslušný výbor