Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Commission Delegated Regulation supplementing Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the application of the essential requirements referred to in Article 3(3)(g) of that Directive in order to ensure caller location in emergency communications from mobile devices

2018/2984(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
IMCO

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 za účelem upřesnění požadavku, aby ceny odrážely převažující tržní podmínky, a za účelem aktualizace a opravy některých ustanovení

2018/2983(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
ECON

příslušný výbor

Prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží

2018/0415(CNS) * Postup konzultace
ECON

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

2018/2982(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
ENVI

příslušný výbor

Výroční strategická zpráva o plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs)

2018/2279(INI) Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ENVI DEVE

příslušný výbor

Pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020

2018/0414(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
AGRI

příslušný výbor

Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko

2018/0409(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

příslušný výbor

Převod prostředků č. 3/2018 – oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů

2018/2278(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

Richard ASHWORTH [PPE]

příslušný výbor

Antidumpingová opatření Kolumbie uvalená na mražené hranolky pocházející z Belgie, Německa a Nizozemska

2018/2981(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
INTA

Bernd LANGE [S&D]

příslušný výbor

Nařízení Komise, kterým se mění příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

2018/2966(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
TRAN

příslušný výbor