Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami a na prodloužení programu na podporu strukturálních reforem

2018/2073(BUD) Rozpočtový proces
BUDG

příslušný výbor

Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2019: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2018

2019/2021(BUD) Rozpočtový proces
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

příslušný výbor

Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

2019/0090(NLE) Nelegislativní postupy
PECH

příslušný výbor

Prováděcí rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku

2019/0806(CNS) * Postup konzultace
LIBE

příslušný výbor

Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu

2019/2682(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
ENVI

příslušný výbor

Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, Beauveria bassiana kmen PPRI 5339, Clonostachys rosea kmen J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu

2019/2675(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
ENVI

příslušný výbor

Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bispyribak, denatonium benzoát, fenoxykarb, flurochloridon, chizalofop-P-ethyl, chizalofop-P-tefuryl, propachizafop a tebufenozid v některých produktech a na jejich povrchu

2019/2674(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
ENVI

příslušný výbor

Evropská pohraniční a pobřežní stráž: systém falešných a pravých dokladů online (FADO) a zrušení společné akce Rady 98/700/SVV

2018/0330B(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
LIBE

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice (EU) 2018/2001, pokud jde o stanovení surovin s vysokým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy, u nichž je zjištěno značné rozšíření oblasti produkce na půdu s velkou zásobou uhlíku, a o certifikaci biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy

2019/2649(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
ITRE

příslušný výbor, posílená spolupráce

Evropa, která chrání: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy

2019/2669(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
LIBE

Claude MORAES [S&D]

příslušný výbor