Hjem

 
Seneste nyt
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 7 October from 10:00 to 12:30 in room A1G-3 (Altiero Spinelli), Brussels.

   
 
Højdepunkter
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

The Committee on Budgets, together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI), will hold a joint hearing of the Vice-President-designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva, as part of the procedure for the election of the new Commission. The hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30 to 16.30. It will be broadcast live on the internet here.

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

BUDG 11-09-2014 - 10:11  

Redundant workers in the building industry in two Dutch regions, at a Greek bakery, and at a steel producer in Romania would receive European Globalisation Adjustment Fund aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 11-09-2014 - 10:07  

Redundant workers in wood product manufacturing in Castilla y León and in the food and beverage services industry in Aragón could get a total of €1.66 million in European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. den flerårige finansielle ramme for Unionens indtægter og udgifter og Unionens ordning med egne indtægter
2. Parlamentets budgetmæssige prærogativer, dvs. Unionens budget samt forhandling om og gennemførelse af interinstitutionelle aftaler inden for dette område
3. Parlamentets overslag i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i forretningsordenen
4. de decentraliserede organers budget
5. Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter, som ikke er led i den europæiske økonomiske styring
6. opførelse på budgettet af Den Europæiske Udviklingsfond, uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt det udvalg, som er kompetent med hensyn til AVS-EU-partnerskabsaftalen
7. de finansielle virkninger af alle EU-retsakter og deres forenelighed med den flerårige finansielle ramme, uden at dette berører de relevante udvalgs kompetence
8. opfølgning og evaluering af gennemførelsen af det løbende budget, jf. dog forretningsordenens artikel 95, stk. 1, bevillingsoverførsler, procedurer vedrørende stillingsfortegnelserne, driftsbevillinger og udtalelser vedrørende bygningsprojekter med betydelige finansielle virkninger
9. finansforordningen, bortset fra spørgsmål vedrørende gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.
 
Næste transmissioner
 
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Kære besøgende,
 
Velkommen til Europa-Parlamentets Budgetudvalgs hjemmeside. Europa-Parlamentet er en af budgetmyndighedens to parter. Budgetudvalget, der har 41 medlemmer og lige så mange stedfortrædere, drøfter, behandler, ændrer og vedtager EU's budget sammen med Ministerrådet.
 
I EU's medlemsstater har parlamenterne altid haft til opgave at godkende skatterne, inden de overhovedet fik en lovgivende rolle. Den Europæiske Union opkræver derimod foreløbig ikke skatter, eftersom denne beføjelse henhører under medlemsstaterne, indtil EU får sine egne indtægter. EU råder dog over et budget for at kunne føre sine politikker ud i livet og sørge for, at dets institutioner er velfungerende.
 
Jeg vil sætte al min energi, min erfaring og mine overbevisninger ind på at gøre det europæiske budget til et troværdigt redskab til fremme af vækst og beskæftigelse. Jeg er derfor fast besluttet på at udnytte midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme til en tilbundsgående genforhandling med Rådet. Derudover venter der os andre vigtige opgaver som f.eks. euroområdets budget, indførelsen af en reel ordning med egne indtægter eller det tilbagevendende spørgsmål om uindfriede forpligtelser. Budgetudvalget vil gøre alt, hvad der står i dets magt, for at puste nyt liv i EU og give det ny mening.
 
God fornøjelse med besøget på vores hjemmeside!
 
Jean Arthuis