Hjem

 
Seneste nyt
 
Meetings schedule

Next Committee meeting will take place in Brussels:
 - on 7 April 2014, 15.00 - 18.30.
 
Latest studies / notes prepared by EAVA / IMPA and linked to the committee:

   
 
Højdepunkter
 
“One of Us” Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative “One of Us” will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health. The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
If you have any questions, please don't hesitate to contact us via e-mail: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu.
 
 

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1.    fortolkning og anvendelse af EU-retten, EU-retsakternes overensstemmelse med den primære ret, navnlig valget af retsgrundlag og overholdelsen af subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne
 
2.    fortolkning og anvendelse af folkeretten i det omfang, den vedrører Den Europæiske Union
 
3.    forenkling af fællesskabslovgivningen, navnlig forslag til retsakter med henblik på officiel kodifikation heraf
 
4.    retlig beskyttelse af Parlamentets rettigheder og prærogativer, herunder ved Parlamentets deltagelse i sager ved Domstolen og Retten i Første Instans
 
5.    fællesskabsretsakter, der påvirker den enkelte medlemsstats retsorden, navnlig inden for:
a)    civil- og handelsret
b)    selskabsret
c)    intellektuel ejendomsret
d)    procesret
 
6.    foranstaltninger vedrørende retligt og administrativt samarbejde i civilretlige spørgsmål
 
7.    miljøansvar og sanktioner over for miljøkriminalitet
 
8.    etiske spørgsmål i forbindelse med nye teknologier, under inddragelse af de relevante udvalg efter proceduren med associerede udvalg
 
9.    statutten for medlemmerne og De Europæiske Fællesskabers personalevedtægt
 
10.  spørgsmål vedrørende medlemmernes privilegier og immuniteter og prøvelse af medlemmernes mandater
 
11.  Domstolens organisation og statut
 
12.  Harmoniseringskontoret for det Indre Marked.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen til Retsudvalgets websted.
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Udvalget, der også kendes under sine franske forkortelse "JURI" er tæt involveret i arbejdet med at hjælpe borgerne i deres daglige liv i hele EU, idet det er kompetent med hensyn til lovgivning på området for civilret og international privatret. Som udvalget med ansvar for selskabsret står det også i spidsen for at gøre livet lettere for virksomheder, der driver virksomhed i det indre marked. Konkurrenceevne er også et centralt spørgsmål, som vi beskæftiger os med, navnlig gennem de store igangværende drøftelser om beskyttelse af intellektuel og industriel ejendomsret.
 
Udvalget er endvidere kompetent med hensyn til både den lovgivning, der finder anvendelse på Unionens forvaltning, og Parlamentets egen regelværk, som omfatter statutten for medlemmerne af Europa-Parlamentet, parlamentarisk immunitet og prøvelse af medlemmernes mandater efter valget.
 
Udvalget har også en højt specialiseret rolle som juridisk rådgiver for Parlamentet vedrørende en række horisontale spørgsmål: retsgrundlaget for Unionens retsakter, gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, subsidiaritet samt i tvister, der involverer Parlamentet. En af udvalget vigtigste opgaver er endvidere at øge bevidstheden i Parlamentet for bedre lovgivning og forenkling
 
Jeg håber, at du vil finde dette websted nyttigt og informativt.
 
Med venlig hilsen
 
 
Klaus-Heiner Lehne, formand