Hjem

 
Seneste nyt
 
Meetings schedule

Next Committee meetings will take place
- on 19. January 2015, 15.00 - 18.30 (Brussels)
- on 20. January 2015, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 (Brussels)
 
 
 
 
 
 

   
 
Højdepunkter
 
Trade marks negotiations to continue in January

 
Joint statement by the European Parliament negotiating team and the Italian Presidency of the Council with regards to the trade marks package
 
During the autumn of 2014 all three Institutions of the European Union have been working very hard to achieve without any undue delays an adoption of the Trade Marks package.
 
Despite the broad consensus on many aspects of the proposal the parties have considered that some additional time is needed in order to be able to arrive at a final conclusion on all essential elements of the package. Thus the co-legislators have decided jointly to postpone the final trilogue scheduled originally for December 16. The new date of this trilogue will be communicated shortly. This will also enable the co-legislators to ensure that the drafting of the final proposal is of the highest possible quality.
 
An agreement has already been reached on many issues, including notably the treatment of goods in transit and small consignments.
 
The negotiating team of the European Parliament would like to express its sincere appreciation to the Italian presidency for the remarkable progress that has been achieved in such short time on a technically complex dossier. The negotiating team considers that the compromise proposals put forward by Coreper constitute a very good foundation for reaching a final and complete agreement on the package in the first months of the next year. This would not have been possible without the considerable efforts of the Italian presidency.
 
The Presidency of the Council would like to thank the negotiating team of the European Parliament for its active commitment and cooperation on this complex proposal and to express its gratitude to the delegations in the Council for their constructive support in view of a final agreement by the two co-legislators.
 
 
On behalf of the negotiating team of the European Parliament
 
Cecilia Wikström
 
 
On behalf of the Presidency of the Council
 
Marco Peronaci
 
 

   
 
Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1.    fortolkning, anvendelse og overvågning af EU-retten, EU-retsakternes overensstemmelse med den primære ret, navnlig valget af retsgrundlag og overholdelsen af nærheds- og proportionalitetsprincipperne
 
2.    fortolkning og anvendelse af folkeretten i det omfang, den vedrører Den Europæiske Union
 
3.    bedre lovgivning og forenkling af EU-lovgivningen
 
4.    retlig beskyttelse af Parlamentets rettigheder og prærogativer, herunder ved Parlamentets deltagelse i sager ved Den Europæiske Unions Domstol og Retten i Første Instans
 
5.    EU-retsakter, der påvirker den enkelte medlemsstats retsorden, navnlig inden for:
 
a)    civil- og handelsret
 
b)    selskabsret
 
c)    intellektuel ejendomsret
 
d)    procesret
 
6.    foranstaltninger vedrørende retligt og administrativt samarbejde i civilretlige spørgsmål
 
7.    miljøansvar og sanktioner over for miljøkriminalitet
 
8.    etiske spørgsmål i forbindelse med nye teknologier, under inddragelse af de relevante udvalg efter proceduren med associerede udvalg
 
9.    statutten for medlemmerne og Den Europæiske Unions personalevedtægt
 
10.    spørgsmål vedrørende medlemmernes privilegier og immuniteter og prøvelse af medlemmernes mandater
 
11.    Den Europæiske Unions Domstols organisation og statut
 
12.    Harmoniseringskontoret for det Indre Marked.
 
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen til Retsudvalgets webside
 
 

I kraft af sit ansvar for intellektuel ejendomsret vil udvalget i denne valgperiode beskæftige sig med reformen af EU's varemærkeregler, handelshemmeligheder og fremtiden for ophavsret på grundlag af sit tidligere arbejde vedrørende forvaltning af digitale rettigheder og ophavsret i informationssamfundet.
 
Hvad angår selskabsret vil udvalgets førsteprioriteter være at færdiggøre arbejdet med de nye insolvensbestemmelser og at behandle det nye forslag om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar. Samtidig vil udvalget opretholde sit fokus på borgere, familier og virksomheder i det indre marked gennem den kommende revision af de internationale privatretlige bestemmelser om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (herunder børnebortførelser) og gennem forslaget om opdatering af småkravsproceduren.
 
Endelig hjælper udvalget Parlamentet som helhed med at danne sig en informeret mening om en række meget tekniske spørgsmål, herunder overvågning af anvendelsen af delegeret lovgivning og gennemførelseslovgivning, sikring af behørig hensyntagen til input fra de nationale parlamenter inden for rammerne af nærhedsmekanismen og træffelse af afgørelser om forsvaret af Parlamentets interesser ved domstolene.
 
Jeg håber, at du vil finde denne webside informativ og vil gerne takke dig for din interesse i Retsudvalget.  
 
Pavel Svoboda, formand